POLÍTICA
BARCELONA - 11 gener 2019 2.00 h

Buch vol les disculpes dels que van acusar els Mossos

REDACCIÓ - BARCELONA

El con­se­ller de l’Inte­rior, Miquel Buch, va exi­gir a les per­so­nes, als par­tits i als mit­jans que es van dedi­car a “asse­nya­lar” els Mos­sos per acu­sar-los de prac­ti­car l’espi­o­natge polític que “dema­nin dis­cul­pes” i es retrac­tin. Ho va dir l’endemà d’haver-se cone­gut l’arxi­va­ment –al qual la fis­ca­lia va anun­ciar ahir que s¡oposa— de les que­re­lles i les denúncies con­tra el cos per inves­ti­gar per­so­nes contràries a la inde­pendència arran de la inter­venció que va fer la poli­cia espa­nyola el 26 d’octu­bre del 2017 de docu­ments que ana­ven a cre­mar a la inci­ne­ra­dora de Sant Adrià. El jutge Emili Vilà va con­si­de­rar que era un pro­ce­di­ment per “pro­te­gir l’ordre públic” i no tenia moti­va­ci­ons polítiques. El con­se­ller hi va afe­gir que no havien deci­dit si dema­na­ran una com­pen­sació per danys i per­ju­di­cis, i el por­ta­veu dels Mos­sos, Albert Oliva, hi va afe­gir que tenien tot el dret de pre­sen­tar recurs, mal­grat que “hi ha poques orga­nit­za­ci­ons que donin tan­tes expli­ca­ci­ons i tan clares i con­tun­dents” com ho han fet els Mos­sos”.

Inés Arri­mada, de Cs, que van ser dels més con­tun­dents en les acu­sa­ci­ons, va dir que “a diferència dels inde­pen­den­tis­tes” res­pec­ten les deci­si­ons judi­ci­als”, però que no “s’havia de con­fon­dre la rea­li­tat”, perquè una cosa era la depu­ració política que dema­na­ven amb l’impuls d’una comissió d’inves­ti­gació i l’altra la res­pon­sa­bi­li­tat penal.

L’advo­cat José María Fus­ter-Fabra, que va ser un dels inves­ti­gats pels Mos­sos, com també mem­bres de Soci­e­tat Civil Cata­lana, a banda de peri­o­dis­tes, ja ha pre­sen­tat a l’Audiència de Bar­ce­lona un recurs con­tra l’arxi­va­ment perquè con­si­dera que cal fer més inves­ti­ga­ci­ons i inter­ro­ga­to­ris. Un por­ta­veu de la fis­ca­lia també va con­fir­mar ahir que han pre­sen­tat un recurs a l’Audiència con­tra l’arxi­va­ment de la causa dels Mos­sos que ha dic­tat el titu­lar del jut­jat d’ins­trucció 22 de Bar­ce­lona.