POLÍTICA
BARCELONA - 11 gener 2019 2.00 h

El PSOE oferirà la inversió prevista en l’Estatut per seduir ERC i el PDeCAT

 La ministra Batet nega taxativament cap possibilitat de fer un referèndum

 Tardà recorda a Torra l’autonomia d’ERC per decidir si dona suport als comptes

J.A - BARCELONA

La minis­tra de Política Ter­ri­to­rial, Merit­xell Batet, va con­firma ahir que les inver­si­ons, amb el com­pli­ment, per pri­mera vegada des del 2006, de la dis­po­sició de l’addi­ci­o­nal ter­cera de l’Esta­tut, serà l’esquer amb què el govern de Sánchez vol des­en­ca­llar les nego­ci­a­ci­ons dels pres­su­pos­tos gene­rals amb ERC i el PDe­CAT perquè com a mínim es puguin tra­mi­tar. Això sí, va rei­te­rar que no cedirà en les peti­ci­ons que li recla­men d’un gest polític per al dret a l’auto­de­ter­mi­nació: “El referèndum no es donarà, no ho per­met el marc cons­ti­tu­ci­o­nal”, va asse­gu­rar taxa­ti­va­ment a Antena 3.

L’addi­ci­o­nal ter­cera és una mesura que pre­veu des­ti­nar a Cata­lu­nya del total de la par­tida en inver­si­ons ter­ri­to­ri­als en infra­es­truc­tu­res el per­cen­tatge del pro­ducte inte­rior brut (PIB) català en relació amb el PIB espa­nyol, que podria ser d’un 18%. Per Batet, es tracta de “donar com­pli­ment a una llei orgànica i can­viar una situ­ació perquè fins ara no s’estava com­plint”. En els comp­tes es pre­veu des­ti­nar també 1.700 mili­ons a Cata­lu­nya, segons fonts d’Hisenda, des­glos­sats amb 989 mili­ons en entre­gues a compte, la cor­recció pel des­fa­sa­ment en la recap­tació de l’IVA i 350 mili­ons com­pro­me­sos en les reu­ni­ons bila­te­rals: 200 per a inver­si­ons pen­dents i 150 per als Mos­sos.

Tot i que el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, va voler donar dime­cres un mis­satge d’uni­tat de l’inde­pen­den­tisme en les deman­des a Pedro Sánchez, adme­tent que hi hau­ria crisi de govern si ERC o el PDe­CAT votava a favor dels pres­su­pos­tos, en con­tra del seu cri­teri, el por­ta­veu repu­blicà al Congrés, Joan Tardà, li va recor­dar que el govern “no és mono­co­lor” i que serà el par­tit –l’exe­cu­tiva d’ERC es reu­neix avui a Gine­bra amb Marta Rovira– qui deci­dirà si pre­senta una esmena a la tota­li­tat o no. Al PDe­CAT hi ha divisió sobre la qüestió, tot i que ahir el pre­si­dent, David Bon­vehí, va dir que la pro­posta d’inversió “és un gest insu­fi­ci­ent” si no es posa sobre la taula una fórmula “que passi per reconèixer el dret a l’auto­de­ter­mi­nació”.

Partida per l’AMB en els pressupostos

Els pressupostos generals de l’Estat per al 2019 tornaran a incloure una partida inicial destinada a millorar el funcionament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així ho va anunciar ahir el secretari d’estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, que es va reunir amb el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, i amb alcaldes dels municipis metropolitans. Sánchez Amor va reconèixer que d’entrada la partida serà “simbòlica” (100.000 euros), però va assegurar que el govern espanyol té la intenció de recuperar, en diversos exercicis, una assignació que l’AMB reclama des que es va crear, el 2011.