POLÍTICA
BARCELONA - 11 gener 2019 9.33 h

Torra fa dilluns una conferència al Martin Luther King Institute d’EUA convidat pel seu director fundador

 El president aprofita el viatge als Estats Units per fer missió empresarial amb Chacón i passar per Silicon Valley

AGÈNCIES - BARCELONA

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, viatja aquest cap de set­mana als Estats Units (EUA) per assis­tir el dilluns al Mar­tin Lut­her King Ins­ti­tute i par­ti­ci­par d’una missió empre­sa­rial acom­pa­nyat per la con­se­llera d’Empresa, Àngels Chacón.

El direc­tor fun­da­dor del Mar­tin Lut­her King Ins­ti­tute, Clay­borne Car­son, ha con­vi­dat el pre­si­dent a impar­tir una classe con­junta a la Uni­ver­si­tat d’Stand­ford al ves­pre (hora cata­lana) d’aquest pro­per dilluns, i unes hores més tard, Torra pro­nun­ciarà una con­ferència al The Mar­tin Lut­her Kink Jr. Rese­arch and Edu­ca­tion Ins­ti­tute. Un col·loqui amb els assis­tents clourà l’acte con­junt a aquesta ins­ti­tució.

Aquest viatge es pro­du­eix qua­tre mesos després que Car­son denunciés que la seva opinió sobre el con­flicte català fos citada “errònia­ment”, en una entre­vista amb un digi­tal espa­nyol, pro­vo­cant una polèmica política arran del que havia comen­tat el direc­tor fun­da­dor de la ins­ti­tució.

Però el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat no només visi­tarà els EUA per assis­tir al Mar­tin Lut­her King Ins­ti­tute. Més enllà de l’agenda política i simbòlica, Torra apro­fita el viatge per fer missió empre­sa­rial i econòmica de la mà de Chacón. Així, el viatge ofi­cial començarà diu­menge al ves­pre (mati­nada en hora cata­lana) amb un sopar a San Fran­cisco amb direc­tius cata­lans d’empre­ses nord-ame­ri­ca­nes.

Després del dilluns més acadèmic i de visita al Mar­tin Lut­her King Ins­ti­tute, el pre­si­dent pas­sarà el dimarts a Sili­con Valley, on està pre­vist que visiti diver­ses empre­ses, sobre­tot de l’àmbit tec­nològic, i man­tin­gui una reunió de tre­ball amb els direc­tius d’algu­nes com­pa­nyies del sec­tor dels vide­o­jocs.

Quatre nous membres del consell assessor del Fòrum Cívic

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha nomenat quatre nous membres del consell assessor del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d’aquest divendres.

Es tracta de la doctora en economia Ada Ferrer; la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, Francina Alsina; l’enginyer informàtic que col·labora en diversos mitjans de comunicació Josep M. Ganyet; i la que va ser advocada de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional i va participar en la defensa de l’Estatut M.Dolors Feliu i Torrent.

Aquests noms se sumen als primers 13 que es van anunciar a l’octubre, entre els quals hi ha Antonio Baños, Albano Dante Fachin i la periodista Beatriz Talegón.

Segons l’acord de govern de creació del consell assessor, els membres són nomenats pel president de la Generalitat a proposta del president del consell, que és Lluís Llach.

En la presentació de l’òrgan, Llach va deixar clar que l’objectiu del Fòrum Cívic no és redactar una constitució catalana sinó promoure un debat a nivell de Catalunya.