POLÍTICA
BARCELONA - 11 gener 2019 2.00 h

Téllez afirma que va agafar els cartells del cotxe policial “per evitar detinguts”

 Tres agents de la Guàrdia Urbana asseguren que van “insistir” al regidor que seguien l’ordre de la fiscalia

 El material era polític no de l’1-O, sosté la defensa

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

El regi­dor i exti­nent d’alcalde de la CUP a Bada­lona José Téllez va asse­gu­rar ahir en el judici, com a acu­sat d’un delicte de deso­bediència greu a l’auto­ri­tat, que aquell 25 de setem­bre del 2017 va actuar com a “medi­a­dor” entre un grup d’acti­vis­tes que “defen­sava les seves idees” i tres capo­rals de la Guàrdia Urbana que van con­fis­car-los uns car­tells d’Òmnium, amb el lema Hola Europa. Hola República. Sí, sota l’empara de l’ordre de la fis­ca­lia de comis­sar tot el mate­rial de l’1-O. Hi va afe­gir que al final va aga­far els car­tells del cotxe poli­cial en pujar la tensió i “per evi­tar mals majors”, ja que no volia que “hi hagués detin­guts per la Guàrdia Urbana pel fet de com­plir una ordre irre­gu­lar de la fis­ca­lia”.

En el judici, els tres agents van expli­car que les cinc per­so­nes que eren a l’avin­guda Fran­cesc Lay­ret van res­pon­dre’ls amb “cor­recció” i es van iden­ti­fi­car. Una de les tes­ti­mo­nis va acla­rir que no accep­ta­ven que els aga­fes­sin també l’escala i, al final, els la van tor­nar. Van indi­car que la situ­ació es va enre­dar quan una dona va dir que havia tru­cat a l’alcal­dessa (Dolors Sabaté) i que deia que no els podien aga­far els car­tells. Es van aple­gar una vin­tena de per­so­nes i un dels agents va decla­rar que el pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, “ens va dema­nar que miréssim cap a un altre cos­tat” i va acu­sar el líder civil d’“escal­far l’ambi­ent”, men­tre altres els insul­ta­ven. En arri­bar el lla­vors tinent d’alcalde, els agents van dir que van infor­mar-lo que com­plien ordres dels seus supe­ri­ors, seguint la ins­trucció de la fis­ca­lia, però que Téllez no els va fer cas i va aga­far els 42 car­tells comis­sats i que no ho van evi­tar per no crear més enre­nou, i li van reque­rir el DNI.

Espe­ranza Aguirre

La fis­cal va man­te­nir la petició de dema­nar sis mesos de presó i d’inha­bi­li­tació per a Téllez, en asse­gu­rar que, “mal­grat ser infor­mat pels agents, de manera coac­tiva i usant el seu càrrec de regi­dor, de manera con­tumaç va desau­to­rit­zar els agents i l’orde­na­ment jurídic”.

Per con­tra, la defensa, exer­cida per l’advo­cada Mont­ser­rat Sal­va­dor, va qüesti­o­nar la potes­tat de la Guàrdia Urbana de ser poli­cia judi­cial, i que el TSJC va excloure aquest cos en assu­mir la causa de l’1-O. Va expo­sar que “l’ordre de la fis­ca­lia va ser qüesti­o­nada per l’alcal­dessa de Bada­lona, màxima auto­ri­tat vers els agents”. Hi va afe­gir que els car­tells “eren d’una opció política” i no de l’1-O i, per tant, fora de l’ordre de fis­ca­lia. Sal­va­dor va sos­te­nir que el delicte de deso­bediència greu “era des­me­su­rat” i va recor­dar el cas de l’expre­si­denta de Madrid Espe­ranza Aguirre, que va fugir d’un con­trol poli­cial, i la seva causa es va arxi­var.

El regi­dor de la CUP va estar acom­pa­nyat d’un grup de ciu­ta­dans i polítics, amb l’exal­cal­dessa de Bada­lona, el tinent d’alcalde bar­ce­loní Jaume Asens i el vice­pre­si­dent d’Òmnium, Mar­cel Mauri, entre d’altres.

LA FRASE

Vaig voler salvar la imatge de la Guàrdia Urbana de Badalona davant una ordre irregular de la fiscal
José Téllez
REGIDOR DE LA CUP

LA XIFRA

6
mesos de presó
per desobediència greu i sis més d’inhabilitació per a càrrec públic demana la fiscal per Téllez.