POLÍTICA
MADRID - 11 febrer 2019 2.00 h

Casado, Rivera i Abascal punxen

 Les dretes reuneixen 50.000 persones a Madrid contra el diàleg amb Catalunya

 El clam és capitalitzat pel PP i Vox

 Valls evita la foto amb la ultradreta

 El manifest diu falsedats com que Sánchez fixa el trasllat a Lledoners i que admet els 21 punts de Torra i el rep amb llaços grocs

DAVID PORTABELLA - MADRID

La crida inèdita de les tres dre­tes a sor­tir al car­rer per omplir la plaça Colón de Madrid sota la roji­gualda gegant de 300 metres qua­drats per alçar la veu con­tra el diàleg de Pedro Sánchez amb la Gene­ra­li­tat que pre­si­deix Quim Torra va aple­gar només 50.000 per­so­nes tot i l’esforç del PP, Ciu­ta­dans i Vox de pagar auto­bu­sos vin­guts des d’arreu de l’Estat. La xifra va ser ele­vada pel PP i Cs a 200.000 assis­tents, però ini­ci­al­ment el par­tit d’Albert Rivera abo­nava els 50.000 i va engros­sir la xifra només quan va veure que ho feia Pablo Casado. L’aplec espa­nyo­lista de Colón que pre­te­nia forçar Sánchez a con­vo­car ja les elec­ci­ons i que una nova majo­ria de dre­tes pugui apli­car un 155 inte­gral a Cata­lu­nya va ofe­rir la pri­mera foto­gra­fia dels que són socis a Anda­lu­sia però evi­ta­ven coin­ci­dir per la inco­mo­di­tat d’ali­men­tar el rival i beneir la ultra­dreta: Casado, Rivera i el líder de Vox, San­ti­ago Abas­cal. L’aplec de Colón va per­me­tre escol­tar els tres tons de la dreta: Casado va ins­tar a omplir les urnes el 26 de maig per “cen­su­rar” Sánchez, Rivera li va exi­gir elec­ci­ons imme­di­a­tes “per dir no al sepa­ra­tisme” si no vol més mar­xes, i Abas­cal va exi­gir direc­ta­ment la detenció de Torra i tot el govern en ple per “sufo­car el cop d’estat amb totes les con­seqüències”.

Sota el lema Per una Espa­nya unida. Elec­ci­ons ara!, Colón va esde­ve­nir ahir per pri­mera vegada el punt de tro­bada de les tres dre­tes. Quan era José Luis Rodríguez Zapa­tero el pre­si­dent que patia l’esclat al car­rer del 2005 (con­tra la llei del matri­moni homo­se­xual) i el 2007 (con­tra el procés de pau al País Basc), ales­ho­res l’únic con­vo­cant era el PP de Mari­ano Rajoy.

Lluny del 2005 i el 2007

Segons va com­pa­rar la con­sul­tora New­tral, a les pro­tes­tes del 2005 i el 2007 hi van anar 166.000 i 181.000 per­so­nes, res­pec­ti­va­ment. I ahir, amb tres par­tits agi­tant la mobi­lit­zació –a més d’UPyD, UPN, Foro i PAR i de fran­quis­tes com Falange i Hogar Social–, l’assistència va ser la menys mul­ti­tu­dinària dels aplecs a Colón i es va reduir a 50.000 (45.000 per la dele­gació del govern) amb una ràtio d’una roji­gualda per cada assis­tent. Només a la ciu­tat de Madrid, el PP supera sem­pre el mig milió de vots i Cs en suma 200.000.

Els tres ros­tres de la dreta no con­vi­uen igual de còmodes. Si bé Casado es va eri­gir en el pro­ta­go­nista cen­tral i es va pro­di­gar en salu­ta­ci­ons pre­si­den­ci­als a l’esce­nari després de situar Abas­cal a la seva dreta i Rivera a l’esquerra i Abas­cal va ser acla­mat amb crits de “San­ti­ago pre­si­dent!”, el líder de Cs va salu­dar fre­da­ment el de Vox. “L’Espa­nya dels bal­cons ha bai­xat a les pla­ces i ha de con­ver­tir el 26-M en una moció de cen­sura a Sánchez”, exi­gia Casado.

L’alcal­da­ble bar­ce­loní Manuel Valls, a més, es va negar a pujar a l’esce­nari per evi­tar la foto amb Vox i va pre­fe­rir la com­pa­nyia de Mario Var­gas Llosa. “Hi ha gent amb la qual no hi he d’estar”, va dir Valls, que ve d’una França on el par­tit de Le Pen no es blan­queja com a soci pre­fe­rent i pateix un cordó sani­tari si passa a la segona volta de les pre­si­den­ci­als. També va defu­gir Vox l’alcal­da­ble Josep Bou (PP).

Oda a les notícies fal­ses

Entre crits d’“Espa­nya!, Espa­nya!”, “Puig­de­mont a la presó!” i música de Ser­rat (Hoy puede ser un gran día), Manolo Esco­bar i del DJ Pulpo, la lec­tura del mani­fest que PP, Cs i Vox van pac­tar i dei­xar lle­gir a tres comen­ta­ris­tes tele­vi­sius –María Cla­ver, Albert Cas­tillón i Car­los Cuesta– va ser una oda a les notícies fal­ses. “El govern va cedir en rebre amb llaços grocs el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat a La Mon­cloa”, va dir Cla­ver. Tot i simu­lar que Sánchez duia llaços grocs o va enga­la­nar La Mon­cloa amb llaços grocs el 9 de juliol, el cert és que només Torra duia un únic llaç groc a la solapa en aque­lla cita. “Va cedir en tras­lla­dar els polítics a la presó de Lle­do­ners”, va dir Cla­ver sense citar Mas d’Enric i Puig de les Bas­ses. Però el cert és que no és Sánchez qui fixa el tras­llat: és la llei peni­tenciària (arti­cle 12) la que obliga a “evi­tar el des­ar­re­la­ment social” de tots els pre­sos pre­ven­tius amb un penal pròxim, i per això es va idear una dis­persió ad hoc per a pre­sump­tes etar­res que no exis­tia a Espa­nya. “Sánchez va cedir accep­tant les 21 con­di­ci­ons de Torra”, va reci­tar Cla­ver. I el cert és que el govern espa­nyol no ha accep­tat mai cap dels 21 punts de Torra perquè hi veu un “monòleg fora de la Cons­ti­tució” i els dona per no rebuts.

LES FRASES

L’Espanya dels balcons ha baixat a les places i en cent dies ha d’anar a les urnes a censurar Sánchez
Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP
El cop d’estat ha de ser sufocat amb totes conseqüències amb la detenció del president de la Generalitat
Santiago Abascal
PRESIDENT DE VOX
Som aquí per dir no al separatisme i sí a Espanya. Ni un minut més de Sánchez a La Moncloa
Albert Rivera
PRESIDENT DE CIUTADANS
El govern de Sánchez clava una punyalada per l’esquena a la llei i a la justícia
María Claver
COMENTARISTA D’ATRESMEDIA

Claver i Castillón, veus catalanes

Que fossin tres periodistes de formació els triats per PP, Cs i Vox va obrir un sotrac gremial pel fet de ser propagandistes de tres partits. Dos dels tres elegits, a més, són catalans: María Claver, habitual de les tertúlies d’Atresmedia (La Sexta i Antena 3) i directora general de Mitjans i Diplomàcia Pública al Ministeri d’Afers Exteriors amb José Manuel García-Margallo, i Albert Castillón, mà dreta de Susanna Griso a Antena 3.

El tercer elegit va ser Carlos Cuesta, adjunt al director d’OK Diario, Eduardo Inda. Claver, que també va ser cap de premsa de Rodrigo Rato sent aquest vicepresident, es va reservar una de les frases més agressives del manifest. “El govern de Sánchez clava una punyalada per l’esquena a la llei i a la justícia”, va dir.

El manifest va animar els jutges del Suprem a dos dies de l’inici del judici als presos. “No estem disposats a tolerar més traïcions als que volen destruir la pàtria”, va cloure Castillón abans que sonés l’himne espanyol.