OPINIÓ
11 febrer 2019 2.00 h

Pocs, però furibunds a Madrid

La mani­fes­tació de les dre­tes espa­nyo­les cele­brada ahir a Madrid sota el lema ‘Per una Espa­nya unida, elec­ci­ons ja’ és un símptoma inequívoc de la degra­dació que viu el sis­tema polític espa­nyol i, com a con­seqüència, l’estat de dret. La mobi­lit­zació va ser un fracàs i, amb més raó que mai, es podria apli­car el propi argu­men­tari dels con­vo­cants res­pecte a altres mani­fes­ta­ci­ons i dir que la immensa majo­ria dels ciu­ta­dans no hi van par­ti­ci­par. Una pun­xada evi­dent que no blan­queja els nefas­tos valors d’una mobi­lit­zació de l’ultra­na­ci­o­na­lisme espa­nyol que es va mani­fes­tar amb una agres­si­vi­tat esfereïdora que tras­pu­ava en els lemes i càntics core­jats. Amb odi a la diferència, cata­la­nofòbia i auto­ri­ta­risme extre­mista, con­cen­trat en un naci­o­na­lisme exclo­ent. Amb insults i incre­pa­ci­ons als diri­gents inde­pen­den­tis­tes que en qual­se­vol país democràtic faria invi­a­ble l’inici demà del judici de l’1-O per l’evi­dent pressió judi­cial que suposa al Suprem.

La furi­bunda ofen­siva del PP i Cs con­tra el govern soci­a­lista de Pedro Sánchez i les ànsies d’assal­tar el poder van fer que ahir assu­mis­sin la con­nivència en la mani­fes­tació no ja amb els ultres de Vox sinó amb tota la munió de for­ma­ci­ons fran­quis­tes i neo­na­zis com la Falange, España 2000 o Hogar Social. Resulta evi­dent que l’extrema dreta capi­ta­ne­jada per Vox s’ha con­ver­tit en el motor ideològic d’una dreta irres­pon­sa­ble com la del PP i Cs que vol ani­qui­lar Cata­lu­nya tal com la conei­xem però també fer retro­ce­dir l’Estat espa­nyol a un estadi pre­de­mocràtic. Un perill que ha d’aler­tar tots els demòcra­tes de l’Estat i fer-los obrir els ulls davant l’evidència que el con­flicte a Cata­lu­nya no és una qüestió només d’inde­pen­den­tis­tes sinó de fer front a la invo­lució cada cop més forta de l’Estat.