POLÍTICA
MADRID - 11 febrer 2019 2.00 h

L’Estat paga l’advocat i el fiscal per rebatre’s en l’1-O

 El contribuent sufragarà l’advocacia de l’estat, que hi veu sedició, i un fiscal, que hi veu rebel·lió

 El fiscal Moreno va mentir dient que la DUI va sortir al DOGC

DAVID PORTABELLA - MADRID

El Tri­bu­nal Suprem no acos­tuma a aco­llir judi­cis i menys una macro­causa com la de l’1-O que dic­tarà el futur de la vida política a Espa­nya, però el catàleg de les excep­ci­o­na­li­tats no s’acaba aquí. Tot i ser un procés en què s’hi juga la repu­tació inter­na­ci­o­nal, es donarà la para­doxa que l’Estat espa­nyol –és a dir, el con­tri­bu­ent– pagarà en el judici de l’1-O dues acu­sa­ci­ons des­ti­na­des a reba­tre’s sobre un mateix codi penal al vol­tant del sos­tre delic­tiu: l’advo­ca­cia de l’Estat hi veu com a molt l’alçament “tumul­tu­ari” d’una sedició (amb penes de fins a 15 anys) i la fis­ca­lia va més enllà i pre­veu la rebel·lió vio­lenta, que apuja el llistó de les penes fins als 30 anys.

L’equip dels fis­cals, que està com­post per Javier Zara­goza, Jaime Moreno, Fidel Cadena i Con­su­elo Madri­gal –la fis­cal gene­ral amb Mari­ano Rajoy del 2015 al 2016–, acu­sarà els líders del procés par­tint de l’arti­cle 427 del Codi Penal que regula la rebel·lió, en sin­to­nia amb l’ins­truc­tor del cas, Pablo Lla­rena. Tot i que el tipus delic­tiu va ser aco­tat al Codi Penal el 1995 per l’ales­ho­res dipu­tat d’IU Diego López Gar­rido per exi­gir que un alçament fos “vio­len­ta­ment i públi­ca­ment” per no enca­bir-hi una pro­cla­mació d’inde­pendència pacífica, Lla­rena i els fis­cals sos­te­nen que “és pos­si­ble una rebel·lió sense armes”. El nome­na­ment d’una fis­cal pro­gres­sista com María José Segarra per part de Pedro Sánchez no ha variat la visió dels sub­or­di­nats.

En l’equip fis­cal sobre­surt Jaime Moreno, fis­cal en el cas del 9-N con­tra Fran­cesc Homs al Suprem i pro­ta­go­nista en la vista pre­li­mi­nar del 18 de desem­bre. Després d’un any d’ins­trucció, Moreno sor­pre­nia la sala afir­mant que la DUI del 27 d’octu­bre “es publica al Diari Ofi­cial de la Gene­ra­li­tat i pro­du­eix efec­tes en tot el ter­ri­tori naci­o­nal”. Com que és una men­tida de fàcil com­pro­vació acu­dint al DOGC, l’epi­sodi va obrir la sos­pita a les defen­ses que Moreno no es basa en fonts ori­gi­nals sinó en infor­ma­ci­ons edi­ta­des a Madrid.

De Bal a Pedreño

Que els fis­cals no tin­guin el reforç d’un advo­cat de l’estat igual de cre­ient en la rebel·lió es deu a l’adeu d’Edmundo Bal, l’advo­cat de l’estat en cap del penal que el novem­bre del 2018 va ser des­tituït per la seva supe­rior, l’advo­cada de l’estat Con­su­elo Cas­tro. Bal era un ferm par­ti­dari de la rebel·lió vio­lenta, fins al punt que es va negar a fir­mar l’escrit d’acu­sació perquè reco­llia només els delic­tes de sedició i mal­ver­sació i li sem­blava poc.

La seva subs­ti­tuta com a advo­cada de l’estat en el judici de l’1-O és Lucía Pedreño, que haurà de dis­cu­tir sobre la base del mateix Codi Penal que l’arti­cle apli­ca­ble és el 544 que parla de “tumults” i no el 427 de la rebel·lió.

“Indis­so­lu­ble uni­tat”

L’advo­cada de l’estat del penal Lucía Pedreño ja va debu­tar en la vista pre­li­mi­nar al desem­bre amb un llarg al·legat sobre la uni­tat d’Espa­nya. “No és ja que els efec­tes dels fets delic­tius irradiïn fora del ter­ri­tori de Cata­lu­nya sinó que la comissió efec­tiva mateixa de la con­ducta delic­tiva es pro­du­eix en tot el ter­ri­tori perquè el fi últim d’aquests delic­tes, sigui quina sigui la seva qua­li­fi­cació, era acon­se­guir la decla­ració d’inde­pendència d’una part del ter­ri­tori espa­nyol i això afecta tot el país perquè la sobi­ra­nia del ter­ri­tori es basa en la indis­so­lu­ble uni­tat de la nació espa­nyola”, va dir. Amb aquest al·legat volia defen­sar la com­petència del Suprem i en això coin­ci­dia amb el fis­cal Moreno i el seu equip. A par­tir de demà s’obre entre ells una lluita con­cep­tual durant la qual cobra­ran una nòmina esta­tal per por­tar-se la contrària, en ses­si­ons tele­vi­sa­des i en directe.