OPINIÓ
JRUEDA@ELPUNTAVUI.CAT - 11 febrer 2019 2.00 h

A LA TRES

Tot per la unitat d’Espanya

JOAN RUEDA - JRUEDA@ELPUNTAVUI.CAT
“Que la con­cen­tració fos un fracàs no ha de fer obli­dar que la seva existència ja és un fet molt greu

Si pre­nem com a bones les dades faci­li­ta­des per la Dele­gació del Govern, que almenys fa que la font sigui sem­pre la mateixa, la con­cen­tració d’ahir con­vo­cada per la dreta i l’extrema dreta espa­nyola a la plaça de Colón de Madrid, no és que punxés, és que va ser un fracàs abso­lut. La dada ofi­cial: 50.000 assis­tents. La que es va fer con­tra el matri­moni homo­se­xual, l’any 2005, la que es va fer con­tra ETA després de l’atemp­tat de la T-4 o con­tra Zapa­tero, el mateix any, per un supo­sat diàleg amb l’orga­nit­zació armada, i la del 8-M de l’any pas­sat, van tri­pli­car el nom­bre d’assis­tents. La que es va fer, també l’any pas­sat, en defensa dels drets LGTBI, va superar els 700.000. Només seria equi­pa­ra­ble, en assis­tents, a la que es va fer el 2007, curi­o­sa­ment també, en defensa de la uni­tat d’Espa­nya.

El fracàs abso­lut d’ahir, però, no ha de fer per­dre de vista la gra­ve­tat de tot el que va pas­sar ahir a Madrid. Entre d’altres aspec­tes, l’assumpció per part del PP i de Ciu­ta­dans (Cs) del dis­curs de Vox, de Vox o de gru­pus­cles vio­lents de l’extrema dreta com Hogar Social. No sé pas qui els fa d’asses­sors, però fer públic que el teu únic argu­ment és la cata­la­nofòbia és molt empo­bri­dor, des del punt de vista polític.

A la tro­bada d’ahir, a més, es va pres­si­o­nar el poder judi­cial dema­nant quina havia de ser la sentència del judici que comença demà. No hi haurà reacció del poder judi­cial com hi ha notes absur­des quan hi ha con­cen­tra­ci­ons inde­pen­den­tis­tes davant del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya o es cri­tica la ins­trucció del jutge Lla­rena. En tot cas, per a mi, tot entra­ria dins de la lli­ber­tat d’expressió, però, curi­o­sa­ment, per al poder polític i judi­cial, això no és així.

I per aca­bar, és molt greu que el mani­fest que es lle­geixi (per part de peri­o­dis­tes) sigui un com­pendi de fake news propi dels pit­jors popu­lis­mes. Del popu­lisme de Cs, eslògans buits un rere l’altre, ja en som conei­xe­dors, a Cata­lu­nya, però el PP, dreta pura però par­tit d’Estat, ha entrat en una dimensió des­co­ne­guda. Tot sigui per la uni­tat d’Espa­nya.