OPINIÓ
11 febrer 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

Política per tot arreu

JAUME VIDAL
Els que dema­nen que no es faci política als esta­dis i en les gales són els que defen­sen que s’entri amb por­res als autèntics espais polítics: els col·legis elec­to­rals

Soc, tot i que la pràctica ho con­tra­diu total­ment, del parer que, les coses, al seu lloc. Però la rea­li­tat ho impe­deix. M’agra­da­ria que la política es fes al Par­la­ment i no als jut­jats i que els crits con­tra la injustícia esti­gues­sin cana­lit­zats pels repre­sen­tants democràtics. Però no és així, per això entenc que la repulsa es pugui fer, a més del car­rer, a espais no pen­sats per fer-la. En la gala dels Gaudí, el mateix con­duc­tor de l’acte en va dei­xar caure un gra­pat. Les al·lusi­ons polítiques i soci­als en aquesta mena d’esde­ve­ni­ments tenen dos efec­tes. L’un, ser­vir d’alta­veu a cau­ses que que­da­rien més esmorteïdes com la situ­ació dels pre­sos polítics. Els pre­mis cine­ma­togràfics sem­pre han tin­gut aquest com­po­nent de rebel·lia, ni que fos en mig de ves­tits de firma i cor­ba­tins. Recor­dem quan Mar­lon Brando no va reco­llir un Oscar per la seva actu­ació a El padrí per la poca con­si­de­ració que havia tin­gut Hollywood amb el nadius ame­ri­cans. En els Goya, a Sevi­lla, van optar per la cor­recció política de no ofen­dre els de sem­pre, però ells s’ho van per­dre: van haver d’escol­tar més agraïments, fet que fa poc dinàmiques aques­tes gales. Aquest és el segon motiu pel qual està bé inter­ve­nir política­ment en els pre­mis: els fa més amens. Un altre espai on hi ha divi­si­ons d’opi­ni­ons sobre si són llocs ido­nis per a la pro­testa són els esta­dis de fut­bol. Un cop més m’agra­da­ria que la ban­dera del club i la del país fos­sin les úniques que hi one­ges­sin, però l’experiència em demos­tra que cal també pren­dre posició política als esta­dis. Cas pràctic: entre les meves coses hi ha ser segui­dor de l’Espa­nyol. Fart de men­jar-me la ban­dera espa­nyola i la del Vaticà dels meus veïns de seient els vaig plan­tar una este­lada blanc-i-blava. Intent d’agressió i el club es va posar a xiu­lar com si res hagués pas­sat. Per tot ple­gat els que no vul­guin política als esta­dis, en els con­certs, en les gales, que la dei­xin fer als seus espais natu­rals: un d’aquests és el que s’ano­mena col·legi elec­to­rals. Cadascú hi pot dir la seva.