POLÍTICA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - 11 març 2019 2.00 h

Puigdemont s’imposa al PDeCAT

 El president exiliat aconsegueix situar els seus afins en llocs preeminents a les llistes del 28-A i es presentarà com a candidat a les eleccions europees

 Cau la vella guàrdia convergent davant de Sànchez, Borràs, Nogueras i Tremosa

EMILI BELLA - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
L’advo­cat Jaume Alonso-Cue­vi­llas lide­rarà la llista de JxCat a Girona

Duel directe entre Car­les Puig­de­mont i Oriol Jun­que­ras a Europa. El pre­si­dent exi­liat es pre­sen­tarà com a can­di­dat de Junts per Cata­lu­nya a les elec­ci­ons a l’euro­cam­bra, el 26 de maig. L’impul­sor de la Crida va publi­car ahir una foto­gra­fia a Twit­ter en què feia un simbòlic pas enda­vant sor­tint per la porta de la Casa de la República, a Water­loo: “És el moment de fer un pas més per inter­na­ci­o­na­lit­zar el dret a l’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya des del cor d’Europa per a tot el món.”

Puig­de­mont va demos­trar ahir que con­ti­nua con­ser­vant les reg­nes de l’espai post­con­ver­gent, després d’acon­se­guir situar la seva guàrdia pre­to­ri­ana en els prin­ci­pals llocs de sor­tida en les llis­tes per a les elec­ci­ons espa­nyo­les. En un con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari a l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat, el PDe­CAT va ava­lar que el també impul­sor de la Crida i cap de files de JxCat al Par­la­ment, Jordi Sànchez, a la presó madri­le­nya de Soto del Real, encapçali la can­di­da­tura a Bar­ce­lona, seguit de la con­se­llera de Cul­tura, Laura Borràs; la vice­pre­si­denta del PDe­CAT, Míriam Nogue­ras, i l’euro­di­pu­tat Ramon Tre­mosa. Ni Sànchez ni Borràs són mem­bres del PDe­CAT, men­tre que Tre­mosa hi con­cor­rerà com a inde­pen­dent tot i tenir car­net del par­tit. Tots qua­tre són afins a l’inquilí de Water­loo. Amb Sànchez a la presó, de facto, Borràs serà qui lideri el grup par­la­men­tari.

A part del nom de Puig­de­mont per a Europa, la prin­ci­pal sor­presa va ser a Girona. La llista la lide­rarà l’advo­cat de Puig­de­mont, Jaume Alonso-Cue­vi­llas, seguit per l’actual dipu­tat al Congrés Sergi Miquel i per Marina Geli com a número 3. “Visca Cata­lu­nya. Però Girona més. En moments excep­ci­o­nals, deci­si­ons excep­ci­o­nals”, piu­lava l’advo­cat.

A Tar­ra­gona i Lleida es con­firma que els caps de car­tell seran els pre­sos polítics Josep Rull i Jordi Turull, res­pec­ti­va­ment. A l’excon­se­ller de Ter­ri­tori i Sos­te­ni­bi­li­tat, l’acom­pa­nyarà un dels pesos pesants del PDe­CAT, Fer­ran Bel, secre­tari d’orga­nit­zació i exal­calde de Tor­tosa, men­tre que a l’ante­rior titu­lar de la Pre­sidència el segui­ran Con­cepció Cañadell, alcal­dessa de Térmens i pre­si­denta del Con­sell Comar­cal de la Noguera, i la inde­pen­dent Rosa Bor­rell.

Al Senat es pre­sen­tal’excon­se­ller de Cul­tura Lluís Puig, exi­liat a Bèlgica, així com l’escrip­tor Hèctor López Bofill i la mem­bre del govern de la Crida Assumpció Cas­tellví, que havia estat mem­bre del secre­ta­riat de l’ANC amb Sànchez.

La vella guàrdia con­ver­gent, doncs, va per­dent llençols. L’actual dipu­tat Car­les Cam­pu­zano es va aco­mi­a­dar ahir amb una piu­lada: “El con­sell naci­o­nal del PDe­CAT ha tan­cat les can­di­da­tu­res al Congrés. No hi soc. En qual­se­vol cas, gràcies a tanta gent per tanta con­fiança durant tants anys. Des de la satis­facció per la feina feta i la consciència ben tran­quil·la, segui­rem al ser­vei de la causa de Cata­lu­nya.”

Fonts de l’ACN asse­gu­ra­ven que una de les inter­ven­ci­ons més con­tun­dents con­tra els acords asso­lits va ser la de l’històric dipu­tat al Congrés Jordi Xuclà, pròxim a l’expre­si­denta del par­tit Marta Pas­cal i una de les per­so­nes més reti­cents a l’encaix del PDe­CAT dins la Crida, que queda fora dels llocs de sor­tida per al 28-A. Xuclà hi hau­ria mos­trat la seva dis­con­for­mi­tat, però el con­se­ller Miquel Buch l’hau­ria tallat de seguida tan­cant el debat.

Òrgan de coor­di­nació

“Estic con­tent, això s’enca­mina bé.” El pre­si­dent del PDe­CAT, David Bon­vehí, asse­gu­rava en sor­tir del con­sell naci­o­nal que el seu par­tit “surt reforçat” de l’acord “satis­fac­tori” amb JxCat, mal­grat haver cedit –tal com va pas­sar en les elec­ci­ons al Par­la­ment– quo­tes de repre­sen­ta­ti­vi­tat.Bon­vehí, que va jus­ti­fi­car l’acord asse­gu­rant que la ciu­ta­da­nia “vol sobi­ra­nisme i can­di­da­tu­res més trans­ver­sals”, va anun­ciar la cre­ació d’un espai de gover­nança con­junt entre el PDe­CAT i JxCat per a la presa de deci­si­ons del grup al Congrés i al Senat: “Serem en l’òrgan de presa de deci­si­ons, amb totes les con­seqüències.” Tots els acords en el con­sell naci­o­nal es van pren­dre per “majo­ries amplíssi­mes”: 126 vots a favor i 6 en blanc, d’un total de 178 con­se­llers assis­tents.

Algu­nes cares eren de cir­cumstàncies en sor­tir de la reunió del PDe­CAT, i con­tras­ta­ven amb les d’ale­gria de la tro­bada que JxCat va fer a Bar­ce­lona. Una exul­tant Elsa Artadi va asse­gu­rar que les llis­tes pac­ta­des són “un pro­jecte d’equip i no per­so­na­lista” i que repre­sen­ten la “màxima trans­ver­sa­li­tat”. Nogue­ras, número 2 del PDe­CAT, que va ser als dos llocs, va expli­car el tarannà que tindrà la can­di­da­tura a Madrid i va avi­sar Pedro Sánchez:“Fer política no és age­no­llar-se, és ser con­tun­dent.” També es va com­pro­me­tre a defen­sar “des­a­com­ple­xa­da­ment” el man­dat del referèndum de l’1-O i de les elec­ci­ons del 21-D. En plena sin­to­nia, el pre­si­dent, Quim Torra, que també és impul­sor de la Crida,va agrair als can­di­dats el seu com­promís i els va ins­tar a “defen­sar i exi­gir el dret a l’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya”.

Torra i Puig­de­mont espe­ren que, a par­tir d’ara, en les vota­ci­ons clau a Madrid, quan s’hagi d’inves­tir un pre­si­dent o votar uns pres­su­pos­tos, el govern de la Gene­ra­li­tat i el grup par­la­men­tari al Congrés esti­guin ali­ne­ats.

D’altra banda, Blanca Bra­gu­lat va lle­gir al cos­tat d’Artadi i Borràs una carta en què la seva pare­lla, Jordi Turull, jun­ta­ment amb Rull, Sànchez i Quim Forn –alcal­da­ble a Bar­ce­lona–, insis­tei­xen que els hau­ria agra­dat una can­di­da­tura “unitària” de tot el sobi­ra­nisme, però que, mal­grat tot, la de JxCat “repre­senta l’espe­rit uni­tari de l’1-O”. En aquest sen­tit, tots qua­tre es com­pro­me­ten, “si es con­si­derés oportú”, a apar­tar-se del cap­da­vant de les llis­tes res­pec­ti­ves per faci­li­tar la “uni­tat elec­to­ral” amb altres for­ma­ci­ons: “No som can­di­dats per fer més gran un par­tit, sinó per ser­vir el país i les idees de lli­ber­tat.”

En sortim reforçats. El partit pot estar satisfet de formar part d’aquest concepte que es diu JxCat
David Bonvehí
PRESIDENT DEL PDECAT
Fer política no és agenollar-se, és ser contundent, defensar desacomplexadament el mandat de l’1-O
Míriam Nogueras
VICEPRESIDENTA DEL PDECAT
Hem treballat amb la voluntat que sigui un projecte d’equip i no personalista
Elsa Artadi
NÚMERO 2 DE JUNTS PER CATALUNYA PER A LES MUNICIPALS A BARCELONA
Ens comprometem, si es considerés oportú, a apartar-nos [per facilitar la unitat amb la resta del sobiranisme]
Sànchez, Turull, Rull i Forn
CARTA DES DE LA PRESÓ