POLÍTICA
BARCELONA - 11 abril 2019 2.00 h

Alguns agents admeten haver trencat 30 portes en dos centres l’1-O

 Va passar en una escola de Barcelona i una altra de Sabadell, segons exposa Salellas al Suprem

 Dos policies també diuen que l’alcaldessa de l’Hospitalet els va “increpar”

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

El pena­lista Benet Sale­llas, de l’equip de defensa del pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, va expo­sar ahir en el judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans al Tri­bu­nal Suprem que, a més d’actu­a­ci­ons vio­len­tes con­tra els ciu­ta­dans, algu­nes uni­tats poli­ci­als també van pro­vo­car greus des­tros­ses en cen­tres de votació de l’1-O, fac­tura que el Minis­teri de l’Inte­rior no abo­narà mai amb l’argu­ment que els cos­sos poli­ci­als actu­a­ven sota un man­dat judi­cial del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya per atu­rar el referèndum.

Un ins­pec­tor de la poli­cia espa­nyola i res­pon­sa­ble de les uni­tats de poli­cia judi­cial encar­re­ga­des de reco­llir el mate­rial va adme­tre a Sale­llas que les uni­tats d’actu­ació poli­cial van esber­lar unes trenta por­tes en una escola de Saba­dell, mal­grat que veien com un grup de veïns s’endu­ien el mate­rial de votació pel patí. També van tren­car una tren­tena de por­tes a l’escola Pau Romeva de Bar­ce­lona, en la qual van aca­bar pro­vo­cant feri­des a una quin­zena de per­so­nes.

A més, un segon ins­pec­tor i un agent de la poli­cia espa­nyola van reconèixer que l’alcal­dessa de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat, la soci­a­lista Núria Marín, els va “incre­par” per haver usat “tanta violència” en entrar a l’IES Vilu­mara, i tren­car la porta d’aquest edi­fici moder­nista. L’ins­pec­tor va negar que no actu­es­sin en més cen­tres de votació de l’Hos­pi­ta­let davant l’esbron­cada de l’alcal­dessa i ho va atri­buir al fet que no tenien uni­tats per entrar als locals pro­te­gits. A l’ins­ti­tut, a un agent li va que­dar el peu engan­xat a la porta, la qual cosa li va fer mal però final­ment no va neces­si­tar assistència mèdica, va dir.

Un ter­cer ins­pec­tor, amb el número d’iden­ti­fi­cació 88.279, va decla­rar al tri­bu­nal que a les por­tes del Depar­ta­ment d’Ense­nya­ment van tro­bar la lla­vors con­se­llera Clara Pon­satí, que es va lli­gar pels braços amb altres con­cen­trats i va dir-los: “Aquesta és la meva casa, no me’n vaig.” L’escorta de Pon­satí també hi era i anava armada, segons van des­ta­car tes­ti­mo­nis poli­ci­als espa­nyols en altres ses­si­ons.

En la sessió també van decla­rar dos agents dels Mos­sos de Gra­no­llers, a petició de Vox i com a retret perquè l’1 d’octu­bre eren a la comis­sa­ria per aten­dre emergències i no en el dis­po­si­tiu con­tra la votació.

LA XIFRA

9
agents de la policia
espanyola van relatar la seva actuació en centres de Barcelona, Sabadell i l’Hospitalet.

El Seat Ibiza de Presidència i els espies policials

Els quatre inspectors i cinc agents de la policia espanyola enviats a Catalunya per aturar el referèndum d’autodeterminació van insistir a denunciar, en el judici, que “l’actitud” dels agents dels Mossos que eren davant dels centres de votació era “passiva”, com han reiterat els seus superiors. En un cas van relatar que van haver-los de demanar que moguessin un cotxe policial travessat al carrer i que els impedia l’accés al centre de votació, sense cap incident.

A més de la passivitat, s’acusa els Mossos d’espiar els moviments dels cossos policials espanyols, cosa totalment negada pel comissari Ferran López. Ahir fins a quatre agents dedicats a l’“observació” de centres i de mossos, van indicar que van veure dues persones de paisà parlant per un petit micròfon i van deduir que eren agents dels Mossos en veure que el Seat Ibiza que conduïen era de Presidència, segons van comprovar. No és cap secret, i el llavors conseller d’Interior, Quim Forn, va explicar al Suprem que per cobrir l’1-O es van destinar molts recursos, com ara fins a 41 vehicles d’altres departaments i de lloguer. “Sap que hi havia altres cossos policials actuant l’1-O? I que la vigilància i la contravigilància no eren exclusives seves?”, va etzibar l’advocat Xavier Melero a un dels agents.