SUCCESSOS
GIRONA - 11 abril 2019 0.01 h

La justícia investiga ara els Bombers de Girona

 Se’ls acusa d’haver fet un comboi de protesta davant de la comandància de la Guàrdia Civil, l’endemà de l’1-O

 Citats a declarar tres comandaments per malversació i abandonament del lloc de treball

Ò. PINILLA / G. PLADEVEYA - GIRONA

L’apa­rell judi­cial ha fixat ara el punt de mira en els Bom­bers de la Gene­ra­li­tat. Hi ha oberta una inves­ti­gació per uns fets que hau­rien ocor­re­gut, pre­sump­ta­ment, a l’exte­rior de la comandància de la Guàrdia Civil de Girona el 2 d’octu­bre del 2017, l’endemà del referèndum. Hi hau­ria, ara mateix, tres coman­da­ments dels Bom­bers que estan citats a decla­rar com a inves­ti­gats al juny. Segons sosté la Guàrdia Civil, aquell dia els Bom­bers van rea­lit­zar un acte de pro­testa cir­cu­lant amb diver­sos vehi­cles ofi­ci­als per davant de la comandància del cos de segu­re­tat esta­tal, hau­rien fet sonar les sire­nes, els hau­rien insul­tat i exhi­bit pan­car­tes a favor del referèndum. Després van enfi­lar fins a la plaça del Vi, on van ser rebuts per un grup de mani­fes­tants davant de l’ajun­ta­ment. Per la supo­sada mobi­lit­zació, el jut­jat ha obert una causa pel delicte de mal­ver­sació de diners públics (per la des­pesa de gaso­lina) i aban­do­na­ment del lloc de tre­ball.

La inves­ti­gació i l’engra­natge judi­cial han arren­cat a par­tir de la denúncia que va fer la Guàrdia Civil. Dilluns, la direcció gene­ral de Pre­venció, Extinció d’Incen­dis i Sal­va­ments va rebre un reque­ri­ment del jut­jat d’ins­trucció número 2 de Girona, que dema­nava que es lliu­res­sin dis­po­si­tius telemàtics i informàtics rela­ci­o­nats amb tres bom­bers. Es pretén bus­car infor­mació en mòbils, ordi­na­dors, tau­le­tes i dis­cos durs per inten­tar esbri­nar si algú va auto­rit­zar la mobi­lit­zació i qui l’hau­ria secun­dat. En el reque­ri­ment no s’espe­ci­fica per quin motiu es reclama aquest mate­rial, però sí que deixa entre­veure que és en relació amb un epi­sodi del 2 d’octu­bre i amb uns vehi­cles del cos de Bom­bers.

La Guàrdia Civil havia sol·lici­tat poder per­so­nar-se al parc de Bom­bers per empor­tar-se aquests efec­tes. Des del jut­jat, però, se’ls va dene­gar l’entrada i escor­coll. Es va auto­rit­zar el lliu­ra­ment del mate­rial, de tal manera que es va optar perquè fos per­so­nal del Depar­ta­ment d’Inte­rior de la Gene­ra­li­tat qui el recollís i l’entregués. Ho van fer ahir, quan mem­bres de l’asses­so­ria jurídica del depar­ta­ment i de l’àrea de les TIC van anar a bus­car-lo, al parc dels Bom­bers de Girona i a l’edi­fici de la Gene­ra­li­tat que hi ha a la ciu­tat. També es van encar­re­gar de subs­ti­tuir aquests apa­rells, que són neces­sa­ris per als Bom­bers per poder con­ti­nuar la seva feina amb nor­ma­li­tat.

Relat al judici

En la sessió del 28 de març del judici per l’1-O que s’està cele­brant al Suprem, un guàrdia civil pro­ce­dent d’Ala­cant va mani­fes­tar que el 2-O es tro­bava fent tas­ques de vigilància de paisà a l’exte­rior de la comandància de Girona. Va expli­car que, pels volts de dos quarts de dotze del mig­dia, van pas­sar per davant de l’edi­fici una quin­zena de vehi­cles dels Bom­bers amb les llums posa­des, i fent sonar les sire­nes i els clàxons. Va asse­gu­rar que els ocu­pants els van pro­fe­rir ges­tos com aixe­car el dit del mig, posar el dit polze cap a baix o tocar-se amb la mà la cara per dir-los que eren “uns bar­ruts”. També va afir­mar que els van cri­dar “fei­xis­tes, fills de puta i covards”.

Ordre de detenció d’un manifestant

REDACCIÓ

El jutjat d’instrucció número 4 de Girona ha dictat una ordre de detenció contra un dels manifestants investigats pel tall a les vies del TAV durant les mobilitzacions que hi va haver l’any passat, coincidint amb l’aniversari de l’1 d’octubre. Segons va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l’activista estava citat a declarar al jutjat divendres passat, arran de l’atestat dels Mossos d’Esquadra, però va optar per desobeir i no presentar-s’hi. Aquest jutjat és el que instrueix la macrocausa en la qual també hi ha investigats els detinguts en l’operatiu que la Policía Nacional va dur a terme el 16 de gener (entre els arrestats hi va haver els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, i el fotoperiodista Carles Palacio). La campanya antirepressiva de solidaritat amb els encausats demana estar atents a les xarxes socials per sortir al carrer i mobilitzar-se en el supòsit que es produeixi la detenció del noi.