POLÍTICA
BARCELONA - 11 abril 2019 2.00 h

La presó entra en campanya

 Junqueras insisteix i reclama a la Junta Electoral participar en debats i entrevistes en els mitjans públics des del plató o la presó

 Tots els candidats presos demanen fer campanya i JxCat i ERC també volen fer actes a les presons

EMMA ANSOLA - BARCELONA

Fal­ten poques hores perquè comenci la cam­pa­nya elec­to­ral per a les elec­ci­ons espa­nyo­les, i tant el Tri­bu­nal Suprem (TS) com la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) esgo­ten ter­mi­nis per deci­dir si els can­di­dats que estan en presó pre­ven­tiva poden par­ti­ci­par en debats, entre­vis­tes i actes elec­to­rals de cam­pa­nya.

Men­tre dura la inde­cisió –avui hi ha pre­vist que es reu­neixi la Junta Elec­to­ral Cen­tral–, els can­di­dats pre­sos inten­si­fi­quen la pressió per poder exer­cir el seu dret de par­ti­ci­pació política. El dar­rer a tru­car a la porta va ser ahir el can­di­dat d’ERC, Oriol Jun­que­ras. El pre­si­dent repu­blicà va diri­gir-se per carta a la Junta Elec­to­ral Cen­tral per sol·lici­tar par­ti­ci­par com a cap de llista de la can­di­da­tura repu­bli­cana en les entre­vis­tes i els debats que s’orga­nit­zin en els mit­jans de comu­ni­cació públics, con­cre­ta­ment a TV3, Cata­lu­nya Ràdio, l’ACN i TVE. La mis­siva a la Junta Elec­to­ral deta­lla quins són aquests actes, així com les dates, i apunta la pos­si­bi­li­tat que, en el cas que no s’accepti la sor­tida de Jun­que­ras de la presó, se li per­meti par­ti­ci­par-hi des del cen­tre peni­ten­ci­ari.

La petició de Jun­que­ras és una més de les ja regis­tra­des per la resta de can­di­dats que estan en presó pre­ven­tiva. És el cas del can­di­dat d’ERC al Senat Raül Romeva i de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, caps de llista al Congrés dels Dipu­tats per les demar­ca­ci­ons de Bar­ce­lona, Tar­ra­gona i Lleida, res­pec­ti­va­ment. Con­jun­ta­ment amb Jun­que­ras, tots cinc ja van dema­nar, a prin­cipi d’abril, un pri­mer permís al Suprem per poder sor­tir de la presó i par­ti­ci­par amb total lli­ber­tat en la cam­pa­nya elec­to­ral. A hores d’ara la res­posta del tri­bu­nal s’ha limi­tat a per­me­tre que els can­di­dats puguin reco­llir l’acta si obte­nen escó al Congrés dels Dipu­tats i par­ti­ci­par del pri­mer ple per tal de poder aca­tar la Cons­ti­tució d’acord amb el regla­ment de la cam­bra legis­la­tiva espa­nyola, que reque­reix fer-ho de forma pre­sen­cial durant el pri­mer ple d’inici de la legis­la­tura.

Més actes a la presó

Però, a més a més de la presència dels pre­sos polítics en la cam­pa­nya elec­to­ral com a caps de llista de les seves for­ma­ci­ons polítiques, Junts per Cata­lu­nya i ERC també han sol·lici­tat l’orga­nit­zació d’actes als cen­tres peni­ten­ci­a­ris.

El 31 de març ho va fer ERC amb l’objec­tiu de cele­brar actes tant a Soto del Real com a Alcalá Meco i a les pre­sons cata­la­nes de Lle­do­ners, Mas Enric i Puig de les Bas­ses. La sol·lici­tud, que recor­dava el permís que va ser con­ce­dit a Ade­lante Anda­lucía per fer un acte als cen­tres peni­ten­ci­a­ris durant les elec­ci­ons anda­lu­ses, va ser dene­gat per la Junta Elec­to­ral el 4 d’abril fent valer un informe d’Ins­ti­tu­ci­ons Peni­tenciàries del Minis­teri d’Inte­rior.

Els repu­bli­cans, però, no s’han donat per vençuts i han tor­nat a recla­mar a la Junta Elec­to­ral Cen­tral l’orga­nit­zació d’actes elec­to­rals a les pre­sons. En aquesta segona petició, els repu­bli­cans s’ave­nen a fer actes sense la presència de mit­jans de comu­ni­cació per evi­tar gene­rar con­flic­tes o qual­se­vol altra difi­cul­tat a la direcció dels cen­tres peni­ten­ci­a­ris. En la carta a la JEC, ERC també adjunta un calen­dari d’actes, en aquest cas es demana que els matei­xos can­di­dats que estan pre­sos a Soto del Real i Alcalá Meco puguin rea­lit­zar un acte aquest dis­sabte, dia 13 d’abril, de les 11 del matí a la 1 del mig­dia. Quant als cen­tres peni­ten­ci­a­ris cata­lans, el Depar­ta­ment de Justícia també espera un pro­nun­ci­a­ment de la Junta Elec­to­ral Cen­tral.

Però la res­posta de moment con­ti­nua enca­llada, i més després que dimarts el Suprem tras­lladés la decisió a la Junta Elec­to­ral. En aquest cas, els magis­trats, i amb Manuel Marc­hena com a sota­sig­nat de la pro­vidència, es van decla­rar no com­pe­tents per deci­dir sobre la petició, en aquest cas del can­di­dat Jordi Sànchez, de JxCat, d’orga­nit­zar un acte elec­to­ral a Soto del Real. En espera que la Junta Elec­to­ral es pugui pro­nun­ciar avui sobre la cele­bració d’actes elec­to­rals a les pre­sons, també queda pen­dent la decisió del Suprem res­pecte de la pri­mera sol·lici­tud de tots els can­di­dats de sor­tir en lli­ber­tat per fer cam­pa­nya, i en què també s’inclou la petició de Quim Forn, que, a més a més, ha estat cri­dat a for­mar part d’una mesa elec­to­ral.

LES DATES

13.04.19
Dia
en què ERC sol·licita fer actes electorals a Soto del Real i Alcalá Meco, de les 11 del matí a la 1 del migdia.
15.04.19
Dia
previst per al primer debat electoral dels candidats a Catalunya i al qual Junqueras demana assistir. És a TVE.

ERC vol fora Vox del judici pel 28-A

ERC va presentat ahir un escrit a la Junta Electoral Central (JEC) perquè el Suprem exclogui Vox del judici durant la campanya electoral de les generals. Els republicans recorden que Vox es presenta a les eleccions, i consideren que si poden exercir l’acusació popular durant el judici això els dona “més visibilitat de la que correspon” segons la llei electoral. El portaveu jurídic d’ERC, Joan Ignasi Elena, va assegurar ahir que justament la formació d’extrema dreta aprofita el judici per fer propaganda política. ERC també ha recorregut a la JEC perquè insti el Suprem i suspengui les declaracions dels testimonis previstos durant la campanya. Elena, però, no va aclarir si sol·liciten una suspensió del judici. “Això ho haurà de decidir el tribunal”, va cocloure. En plena campanya han de declarar, entre d’altres, el vicepresident Pere Aragonès, l’exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó o els exconsellers Jordi Jané, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget.