OPINIÓ
ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT - 11 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

En campanya

ANNA SERRANO - ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT
“Amb el vent a favor, la guia és la prudència. Els errors, que els come­tin els altres

Aquesta mit­ja­nit s’estrena ofi­ci­al­ment la cam­pa­nya elec­to­ral ence­tada fa mesos amb l’albi­ra­ment dels comi­cis muni­ci­pals i euro­peus del 26 de maig i acce­le­rada amb la con­vo­catòria dels espa­nyols per al 28 d’abril. El tret per a l’inici de la cursa. I la segu­re­tat del límit tem­po­ral: ara sí, fal­ten quinze dies.

Cata­lu­nya ha estat, és i serà omni­pre­sent. Els can­di­dats de les for­ces esta­tals s’hi abo­nen o s’hi resis­tei­xen en funció d’estratègies. La del PP i Ciu­ta­dans es basa en la pro­posta –incons­ti­tu­ci­o­nal i impos­si­ble– de l’apli­cació d’un 155 per­ma­nent sobre la Gene­ra­li­tat, amb el focus posat en mes­tres, mos­sos i mit­jans públics. La pro­mesa és mà de ferro pro­lon­gada en el temps per posar fi a un movi­ment, l’inde­pen­den­tista, que si ha cres­cut en els dar­rers anys ha estat, en bona part, gràcies a la nefasta gestió dels popu­lars.

Les d’Uni­des Podem són les úniques que par­len de referèndum i de diàleg, com­promís aquest últim que com­par­tei­xen amb el PSOE. Els soci­a­lis­tes, però, opten pel per­fil baix amb Cata­lu­nya, equi­pa­ren dreta amb inde­pen­den­tisme i miren d’esprémer l’agenda social. La con­tra­po­sició amb el pos­si­ble tri­par­tit de la dreta amb Vox els afa­vo­reix, les enques­tes els són favo­ra­bles i la tàctica és la del movi­ment mínim. Amb el vent a favor, la guia és la prudència. Els errors, que els come­tin els altres.

Els son­de­jos coin­ci­dei­xen en l’ascens del PSOE i veuen com­pli­cada la suma del PP i Cs amb l’extrema dreta. L’últim ha estat el del CIS, que obre la porta a un govern capi­ta­ne­jat per Pedro Sánchez sense neces­si­tat de suport de les for­ces inde­pen­den­tis­tes. Tot un somni per als soci­a­lis­tes, que podrien neces­si­tar només Ciu­ta­dans o Uni­des Podem per a la inves­ti­dura. El CIS també detecta un sig­ni­fi­ca­tiu 41% d’inde­ci­sos. Per a ells la cam­pa­nya serà fona­men­tal en la tria de pape­reta en el quart diu­menge d’abril. I siguin qui­nes siguin les pro­me­ses, decla­ra­ci­ons o les grans pro­cla­mes de l’esprint elec­to­ral, el dilluns 29 l’inde­pen­den­tisme seguirà on estava. Segons el CIS fins i tot més reforçat.