POLÍTICA
BARCELONA - 11 abril 2019 2.00 h

Som el 80% pressiona el PSC perquè assumeixi un diàleg sense condicions

 També li exigeix, com als altres partits, que faci seus els consensos socials d’alliberar els presos i aturar la repressió

 Torra l’insta a unir-se al front comú

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

Que tots els par­tits cata­lans, però sobre­tot el PSC –amb el 60% dels votants favo­ra­bles al dret de deci­dir segons el CEO–, assu­mei­xin en el pro­grama elec­to­ral els grans con­sen­sos que, segons les enques­tes, avui aple­guen vuit de cada deu cata­lans com a sor­tida al con­flicte polític amb l’Estat. Aquesta és la demanda que, a les por­tes de la cam­pa­nya del 28-A, ahir va posar sobre la taula la pla­ta­forma Som el 80%, ins­ti­gada per Òmnium i for­mada per una repre­sen­tació trans­ver­sal de la soci­e­tat civil, per tal que totes les for­ces polítiques es com­pro­me­tin a fer seu aquest mínim comú deno­mi­na­dor: la lli­ber­tat dels pre­sos i exi­li­ats polítics, el com­promís per la fi de la repressió i la renúncia explícita a con­ti­nuar emprant la via judi­cial con­tra el procés, i el començament d’una nego­ci­ació “sin­cera i sense con­di­ci­ons ni renúncies” per bus­car una solució que sigui refe­ren­dada pels cata­lans. Unes línies mes­tres que ja van recla­mar quan es van pre­sen­tar al novem­bre, i per les quals han reco­llit ja 120.000 sig­na­tu­res. “Voldríem que es parlés de solu­ci­ons en aquesta cam­pa­nya i no de com enquis­tem el con­flicte”, va resu­mir pre­ci­sa­ment qui va gua­nyar les dar­re­res dues elec­ci­ons esta­tals a Cata­lu­nya, l’exlíder dels comuns Xavier Domènech, que va dema­nar “humil­ment” a tots els par­tits que assu­mei­xin uns plan­te­ja­ments “bàsics per res­pon­dre als anhels del con­junt de la ciu­ta­da­nia”.

“Hem de repen­sar com orga­nit­zar la soci­e­tat per no caure en l’immo­bi­lisme i l’enquis­ta­ment; com­par­tim molts objec­tius per poder avançar i dibui­xar nous esce­na­ris”, va resu­mir també l’exdi­pu­tada del PSC al Congrés i exin­te­grant del comitè fede­ral del PSOE Espe­rança Esteve. El vice­pre­si­dent d’Òmnium, Mar­cel Mauri, va anar una mica més enllà i va exi­gir al govern espa­nyol que ordeni a la fis­ca­lia reti­rar “totes les acu­sa­ci­ons” con­tra els pre­sos polítics. “L’empre­so­na­ment és injust i des­pro­por­ci­o­nat, no hi haurà nor­ma­lit­zació plena amb polítics i acti­vis­tes a la presó”, va subrat­llar l’acti­vista Carme Porta. “Cal sor­tir de la con­fron­tació quo­ti­di­ana i donar valor a con­sen­sos que per­me­ten tro­bar sor­ti­des”, va ins­tar l’expre­si­dent del Par­la­ment Joan Rigol.

No van ser els únics ahir a dema­nar al PSC que s’incor­pori al vai­xell de la majo­ria. Durant la sessió de con­trol al Par­la­ment, el pre­si­dent, Quim Torra, va ins­tar el grup que “rebutgi” l’intent de l’advo­ca­cia de l’Estat d’impu­tar votants de l’1-O i s’afe­geixi a un “front comú” entre les for­ces “demòcra­tes” per atu­rar i llui­tar con­tra la “repressió de l’Estat”. En la mateixa línia es va expres­sar el líder par­la­men­tari d’ERC, Sergi Sabrià: “Voldríem tenir el PSC en aquest front comú.”

A les urnes, el català no es toca

R.M.B

La Plataforma per la Llengua ha encetat una campanya que, amb el títol A les urnes, recorda: la llengua no es toca!, fa una crida als partits perquè no usin el català com a arma electoral. L’entitat demana als partits que es presenten a les eleccions del 28-A compromisos perquè reformin la Constitució espanyola per fixar el català com a llengua oficial de l’Estat amb el mateix rang que el castellà i sigui d’obligat coneixement per als servidors públics.