OPINIÓ
11 desembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Verges

MIQUEL RIERA
Qui són les vícti­mes en el cas de les rodes reben­ta­des a Ver­ges? Els veïns, sem­bla evi­dent. La Guàrdia Civil i la fis­ca­lia pre­fe­rei­xen, però, inves­ti­gar l’alcalde

Qui són les vícti­mes en el cas del cen­te­nar llarg de rodes reben­ta­des a Ver­ges, al Baix Empordà, el 4 d’octu­bre de l’any pas­sat, just l’endemà de l’atu­rada gene­ral? La pre­gunta és retòrica, natu­ral­ment, perquè tot­hom té clar que les vícti­mes són els veïns pro­pi­e­ta­ris dels vehi­cles afec­tats, ata­cats de nit en el que és evi­dent que va ser una represàlia per la posició inequívoca i majo­ritària­ment inde­pen­den­tista del poble on va néixer Lluís Llach.

Tot­hom ho té clar? Sem­bla­ria que no, vis­tes les ganes amb què la Guàrdia Civil i la fis­ca­lia insis­tei­xen a actuar con­tra l’alcalde, Ignasi Saba­ter, i mig Ajun­ta­ment, després que el pri­mer insinués que els autors de les pun­xa­des pot­ser hau­rien estat “uni­for­mats de dia que de nit van incon­tro­lats”. La Guàrdia Civil s’ha ofès molt per aquesta afir­mació, com si no pogués ser o com si fins ara no s’hagin iden­ti­fi­cat en dife­rents oca­si­ons “uni­for­mats de dia” actu­ant de nit arren­cant llaços grocs i este­la­des o par­ti­ci­pant en reu­ni­ons ultres. Té la pell molt fina, la Guàrdia Civil, i tot dar­rere la fis­ca­lia, per­se­guint l’alcalde de Ver­ges per les afir­ma­ci­ons que va fer, com si el cos armat fos into­ca­ble o no hi hagués ove­lles negres dins del mateix. Delicte d’odi, a més? No ha que­dat clar, en dife­rents reso­lu­ci­ons judi­ci­als, que els cos­sos i for­ces de segu­re­tat que­den fora d’un delicte pen­sat per als col·lec­tius més vul­ne­ra­bles? Sem­bla que no, si no és que el que es busca, sim­ple­ment, és cri­mi­na­lit­zar el procés i aquells que l’impul­sen. Per cert, per men­ti­des, difa­ma­ci­ons i inven­ci­ons diver­ses, els infor­mes que la Guàrdia Civil ha enviat al Suprem. I tot ple­gat amb quin cost?

Tor­nem al prin­cipi. Qui pro­te­geix les vícti­mes? De veri­tat s’ha inves­ti­gat a fons el que va pas­sar entre Medinyà i Ver­ges el 4 d’octu­bre? Els Mos­sos, en ple 155, hi van des­ti­nar prou temps i efec­tius? S’han revi­sat totes les càmeres? Costa creure que no s’hagi tro­bat cap pista i que la bru­tal acció d’aque­lla nit quedi per sem­pre més impune.