OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 11 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

I els deVOX són els bons?

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“De veri­tat, senyors del PP i de Ciu­ta­dans, que no es pot gover­nar amb el suport dels inde­pen­den­tis­tes però sí de VOX?

Men­tre aquí estem en vaga de fam (onze dies hi por­ten els Jor­dis –Sánchez i Turull– i nou Forn i Rull; quina pena i quin sofri­ment!), a Anda­lu­sia es pre­pa­ren, de mica en mica, per a un govern de dre­tes perquè, com va dir Albert Rivera la mateixa nit elec­to­ral, “s’ha d’aca­bar la male­dicció bíblica i la ganga –va dir cho­llo, de fet– que els soci­a­lis­tes vis­quin eter­na­ment dels anda­lu­sos, com han fet aquests dar­rers gai­rebé qua­ranta anys”. Molt bé. Doncs ara ho farà la dreta. No sé quant tri­ga­ran a fer-ho i com ho expli­ca­ran, però cada cop és més clar (i a mi em sem­bla que és el que toca, ja ho vaig dir l’altre dia) que, final­ment, Anda­lu­sia can­viarà de color polític. Pobra Susana Díaz, de manar a Anda­lu­sia i voler manar al PSOE, a no manar ni a Anda­lu­sia ni al PSOE! Però, vaja, tam­poc és que em pre­o­cupi. El que m’encu­ri­o­seix, deia, és saber com l’expli­ca­ran, el PP i C’s el pacte que hau­ran de fer amb VOX per gover­nar Anda­lu­sia. El PP ja ho ha dit públi­ca­ment, que no passa res si per gover­nar neces­si­ten el suport extern de VOX. I Ciu­ta­dans, si fa no fa. Molt bé. I jo em pre­gunto: i totes aque­lles crítiques que feien a Pedro Sánchez perquè gover­nava amb el suport extern dels inde­pen­den­tis­tes? El PP i Ciu­ta­dans se n’han fet un tip, d’acu­sar Sánchez de gover­nar “amb el suport d’aquells que van en con­tra de la Cons­ti­tució”. Han sen­tit vostès el que diu VOX? Estan segur que les idees xenòfobes, racis­tes, mas­clis­tes i ultra­con­ser­va­do­res de VOX res­pec­ten la Cons­ti­tució? “Soc par­ti­dari que es pro­hi­beixi qual­se­vol ajuda social a la immi­gració”, ha dit el líder de VOX. I unes quan­tes més: “No estem obli­gats a rebre cap immi­gració”; “s’hi han fixat, d’on són els autors dels assas­si­nats mas­clis­tes?”; “l’avor­ta­ment és dolent i s’ha de com­ba­tre”; “la Guerra Civil la va pro­vo­car el PSOE”; “defen­sem el matri­moni tra­di­ci­o­nal entre home i dona”. Abas­cal dixit. Així, doncs, senyors del PP i de Ciu­ta­dans, els de VOX són els bons? Als inde­pen­den­tis­tes ni aigua –i presó, si cal– i a VOX la ben­vin­guda? Qui governa, de veri­tat, amb els anti­cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes?