OPINIÓ
11 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

No som el 50, som el 80%!

MARINA LLANSANA
Hi ha una gran majo­ria social i trans­ver­sal que diu prou a la repressió i que vol una solució política urgent

El docu­men­tal de Net­flix Dos Cataluñas va ser un gran encert i, alhora, una gran pati­nada. Encert perquè ha permès que les imat­ges dels pio­lins amb les por­res l’1-O donés la volta al món i ja només per això hem de cele­brar que s’hagi rodat aquest docu­men­tal que, a més, està fet amb uns altíssims estàndards. Però alhora ha estat des­a­for­tu­nat perquè s’ha bas­tit damunt d’una pre­missa falsa: el de les dues Cata­lu­nyes per­ma­nent­ment enfron­ta­des i eter­na­ment empa­ta­des.

Ni enfron­ta­des, ni empa­ta­des. Ja s’ha escrit molt sobre el fals mite de la frac­tura social que repro­du­ei­xen com un man­tra certs mit­jans espa­nyols amb l’excusa de la bata­lleta dels llaços grocs: aquí som gent de pau i con­vi­vim en una har­mo­nia (només tren­cada per les agres­si­ons –per sort pun­tu­als– d’ultres i fei­xis­tes). Ara bé, no hem inver­tit tanta ener­gia com cal­dria a expli­car que tam­poc és certa la pre­missa de l’empat etern; no és veri­tat que la soci­e­tat cata­lana esti­gui par­tida per la mei­tat, perquè a la banda dels demòcra­tes que defen­sen el dret a deci­dir, que volen una solució política al con­flicte i que estan en con­tra de l’empre­so­na­ment dels líders cata­lans som el 80%, no pas el 50.

Ho reflec­tia un son­deig publi­cat a La Van­guar­dia –mitjà poc sus­cep­ti­ble de cui­nar enques­tes a favor de l’inde­pen­den­tisme-; el 80% dels cata­lans con­si­de­ren injust l’empre­so­na­ment dels pre­sos polítics cata­lans i en vol­drien el seu alli­be­ra­ment. Fa pocs dies El Periódico de Cata­lu­nya també publi­cava una enquesta que repe­tia la xifra: el 80% dels cata­lans defen­sen que s’ha de poder votar en referèndum. Per això era tan neces­sari que naixés la pla­ta­forma Som el 80%, impul­sada per Òmnium Cul­tu­ral i que ha acon­se­guit un suport amplíssim, de per­so­nes d’ide­o­lo­gies molt diver­ses, con­ver­tint-se en l’espai de tro­bada més trans­ver­sal que s’ha creat en molt temps i dei­xant un mis­satge clar: aquí no hi ha un enfron­ta­ment civil de bàndols, aquí hi ha una gran majo­ria social i trans­ver­sal que diu prou a la repressió i que vol una solució política urgent. Ara caldrà veure si el govern espa­nyol cedeix davant del 20% o escolta la veu del 80%.