POLÍTICA
BARCELONA - 12 gener 2019 2.00 h

Acompanyant el no

 Puigdemont i Torra es reuneixen a Waterloo i lideren el rebuig al pressupost de Sánchez

 Abominen el tradicional incompliment dels compromisos pressupostaris dels governs espanyols: “No ens falten promeses, ens falta execució”

EMILI BELLA - BARCELONA

L’apro­vació o no dels pres­su­pos­tos de Pedro Sánchez cor­res­pon a ERC i el PDe­CAT a Madrid, però Car­les Puig­de­mont i Quim Torra es reser­ven el paper d’“acom­pa­nyar els grups par­la­men­ta­ris que han expres­sat públi­ca­ment que vota­ran no”, en parau­les de l’exi­liat. El 130è i el 131è pre­si­dents de la Gene­ra­li­tat es van reu­nir ahir a la Casa de la República, a Water­loo, per ana­lit­zar el nou curs polític, donar tot el suport als pre­sos polítics, exi­gir-ne la lli­ber­tat i insis­tir en el no als comp­tes del govern espa­nyol, “com han rei­te­rat els grups par­la­men­ta­ris d’ERC i el PDe­CAT”, va expli­car Torra.

Els dos man­da­ta­ris coin­ci­dei­xen a posar en dubte les pro­me­ses pres­su­postàries espa­nyo­les, per tra­dició d’incom­pli­ments, però encara que aquest no fos el cas en un gir de guió ines­pe­rat, con­ti­nuen recla­mant un gest de La Mon­cloa en relació amb els pre­sos i una pro­posta política perquè els cata­lans exer­cei­xin el dret a l’auto­de­ter­mi­nació si Sánchez pretén apro­var els comp­tes. “Això no va de par­ti­des pres­su­postàries con­cre­tes, va de drets fona­men­tals que s’estan vio­lant”, va res­si­tuar Puig­de­mont. “Del que ens quei­xem no és que hi hagi anun­cis, ens quei­xem que no es com­plei­xen, i quan no es com­plei­xen no tenim cap meca­nisme per fer-los com­plir”, va lamen­tar igual­ment l’exal­calde de Girona, que va qua­li­fi­car de cinisme que l’exe­cu­tiu soci­a­lista pre­senti el com­pli­ment de l’Esta­tut en matèria d’inver­si­ons com una gran con­cessió.

Plu­ges de mili­ons, plans de roda­lies, inver­si­ons... “No ens fal­ten pro­me­ses, ens falta exe­cució pres­su­postària”, va reblar Puig­de­mont, a qui li consta la nega­tiva del PDe­CAT, en el qual milita, a votar els pres­su­pos­tos. El pre­si­dent exi­liat va remar­car, això sí, que dependrà de la volun­tat dels grups a Madrid com argu­men­ten la pre­sen­tació o no d’esme­nes a la tota­li­tat. El PDe­CAT ja va apro­var una reso­lució el 20 de desem­bre en què es com­pro­me­tia a “votar nega­ti­va­ment el pres­su­post gene­ral de l’Estat a les cam­bres espa­nyo­les on té repre­sen­tació el Par­tit Demòcrata men­tre hi hagi pre­sos i pre­ses polítics i exi­li­ats i exi­li­a­des”. Per la seva part, ERC ahir també rei­te­rava el reclam de ges­tos a Sánchez si pretén el seu suport. Dime­cres, Torra va avi­sar en un acte orga­nit­zat per Vilaweb que hi hau­ria una “crisi de govern” si els dos par­tits apro­va­ven els comp­tes en con­tra del cri­teri de l’exe­cu­tiu. Poste­ri­or­ment, el por­ta­veu repu­blicà al Congrés, Joan Tardà, li va repli­car que el govern “no és mono­co­lor” i que serà ERC la que deci­deixi si pre­senta o no al Congrés una esmena a la tota­li­tat. Ahir el pre­si­dent redi­ri­gia l’atenció mediàtica cap a les decla­ra­ci­ons del vice­pre­si­dent, Pere, Ara­gonès, “que asse­gu­rava que no hi hau­ria cap crisi perquè segur que ERC i el PDe­CAT actu­a­rien a l’uníson”.

En qual­se­vol cas, no és només la ges­tació del no inde­pen­den­tista el que difi­culta la via­bi­li­tat del pro­jecte pres­su­pos­tari que ahir apro­vava el Con­sell de Minis­tres, encara que no tin­gui garan­tit el suport par­la­men­tari per tirar-lo enda­vant; la imminència del judici con­tra el procés i el període pre­e­lec­to­ral enfos­quei­xen les pers­pec­ti­ves perquè pros­peri.

Agenda atapeïda

Pre­vi­si­ble­ment, Puig­de­mont tor­narà a abor­dar la qüestió pres­su­postària dilluns, quan té pre­vist rebre la cúpula del PDe­CAT a Water­loo, encara que sobre la taula també hi ha l’espinós encaix del par­tit amb la Crida que l’exi­liat impulsa amb l’empre­so­nat Jordi Sànchez, sense obli­dar la pro­xi­mi­tat amb les muni­ci­pals i les euro­pees i la con­fi­gu­ració de llis­tes i l’estratègia a seguir a par­tir del judici. Després, els dies 20 i 21 serà el grup par­la­men­tari de Junts per Cata­lu­nya el que es des­plaçarà fins a Bèlgica per tro­bar-se amb Puig­de­mont.

En l’atapeïda agenda dels pròxims dies hi ha la con­vo­catòria, el mateix 21 a la tarda, del pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, de la ponència con­junta per refor­mar el regla­ment de la cam­bra, amb què JxCat vol pos­si­bi­li­tar la res­ti­tució de Car­les Puig­de­mont a distància.

Torra pronunciarà una conferència a Stanford

Quim Torra pronunciarà dilluns una conferència al Centre d’Humanitats de la Universitat de Stanford convidat pel director fundador del The Martin Luther King Jr. Research and Education Institute, el professor Clayborne Carson. El cap de l’executiu explicarà el procés polític català a la comunitat universitària amb la conferència “Drets civils i autodeterminació: una perspectiva catalana.” També hi assistiran la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la delegada del govern als EUA, Victòria Alsina. Carson dirigeix el King Papers Project, un encàrrec de la vídua de Luther King per publicar els papers de l’activista. L’endemà Torra es desplaçarà a Silicon Valley. Durant el viatge mantindrà reunions polítiques a Idaho i Washington.