POLÍTICA
SANT JOAN DE VILATORRADA - 12 gener 2019 2.00 h

Barcelona donarà suport als presos

 Colau visita els set de Lledoners i anuncia una declaració institucional

REDACCIÓ - SANT JOAN DE VILATORRADA

L’alcal­dessa de Bar­ce­lona, Ada Colau, va visi­tar ahir els set polítics inde­pen­den­tis­tes pre­sos a la presó de Lle­do­ners perquè volia par­lar amb ells abans del seu tras­llat a Madrid i anun­ciar-los que en el pròxim ple muni­ci­pal pre­sen­ta­ran una decla­ració ins­ti­tu­ci­o­nal de rebuig de la seva situ­ació. Després de la visita, Colau va dir que la set­mana que ve anirà a visi­tar Carme For­ca­dell i Dolors Bassa. “M’ha sem­blat impor­tant visi­tar-los abans del tras­llat per donar-los el nos­tre suport en el que cre­iem que és una vul­ne­ració gravíssima dels drets fona­men­tals.”

L’alcal­dessa, que ja havia visi­tat els pre­sos tres vega­des, va denun­ciar que “fa molt de temps que són en presó pre­ven­tiva i cre­iem que és impor­tant reco­llir el sen­ti­ment majo­ri­tari tant a Bar­ce­lona com a Cata­lu­nya per expres­sar el nos­tre rebuig d’una situ­ació injusta”. Colau va avançar que en el pròxim ple del 26 de gener pre­sen­ta­ran una decla­ració ins­ti­tu­ci­o­nal perquè “és impor­tant que a Bar­ce­lona, com a capi­tal de Cata­lu­nya, a les por­tes d’aquest judici, ens expres­sem for­mal­ment i solem­ne­ment en con­tra d’un procés que no es pro­du­eix en con­di­ci­ons jus­tes i que es basa en acu­sa­ci­ons infun­da­des i des­pro­por­ci­o­na­des”. Segons Colau, ja s’ha par­lat amb els grups del PDe­CAT i ERC. “Tant els que són inde­pen­den­tis­tes com els que no ho som rebut­gem aquesta situ­ació de repressió”.