POLÍTICA
BARCELONA - 12 gener 2019 2.00 h

Demanaran que el rei declari com a testimoni al TS

 Sànchez, Rull i Turull ho estudien perquè la fiscalia el cita en l’escrit d’acusació

 Cuixart fa una crida a la unitat

M. PIULACHS - BARCELONA

La defensa dels excon­se­llers i dipu­tats de JxCat, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, estu­dia dema­nar al Tri­bu­nal Suprem que el rei Felip VI declari com a tes­ti­moni en el judici con­tra ells i els altres inde­pen­den­tis­tes cata­lans, a Madrid. L’excon­se­ller i coor­di­na­dor de la defensa del PDe­CAT, Fran­cesc Homs, ho va avançar a TV3 ahir, i el pena­lista Jordi Pina ho va con­fir­mar a El Punt Avui.

El rei s’hi pot negar per la seva figura, i per això es vol sol·lici­tar que sigui subs­tituït per un repre­sen­tant de la casa reial. Per què? Des de la defensa expo­sen que va ser la fis­ca­lia, la que, de manera sor­pre­nent, va incloure en el seu escrit d’acu­sació que el rei va fer el dis­curs el 3 d’octu­bre del 2017, en què acu­sava de “des­lle­ial­tat inad­mis­si­ble” l’acció del govern català, i per tant està jus­ti­fi­cada pro­ces­sal­ment la seva petició. És pre­vist que aquest diu­menge Pina ultimi els escrits de defensa i la petició de tes­ti­mo­nis i prova amb els tres pre­sos polítics, tan­cats al penal de Lle­do­ners, ja que s’han de pre­sen­tar al tri­bu­nal la set­mana vinent.

Pre­ci­sa­ment, el pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral, Jordi Cui­xart, també en presó pre­ven­tiva a Lle­do­ners, con­si­dera que és “el rei qui hau­ria de seure al banc dels acu­sats per la violència exer­cida a Cata­lu­nya des dels poders de l’Estat”. Ho afirma en una entre­vista per escrit a l’agència Efe, difosa ahir.

Cui­xart hi remarca que “el sobi­ra­nisme és ric perquè és plu­ral, i aquesta és una de les seves grans for­ta­le­ses”, i demana a les for­ces sobi­ra­nis­tes que “es dei­xin de mirar de reüll”. Per Cui­xart, hi ha una “volun­tat de l’Estat espa­nyol d’incu­bar el virus de la violència en el si d’un movi­ment que és i ha estat sem­pre pacífic”, raó per la qual ha dema­nat a tot l’inde­pen­den­tisme que con­tinuï actu­ant “amb intel·ligència”.

LA FRASE

Sabem que tot el que hem avançat ho hem fet insubornablement units
Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM

La fiscalia, a favor del permís de Rull per veure el fill

La fiscalia va donar suport davant el jutge de guàrdia de Manresa al fet que l’exconseller Josep Rull pogués sortir de la presó de Lledoners per anar a visitar el seu fill hospitalitzat, si bé el jutge no va adoptar cap decisió en concloure que la competència requeia en el Tribunal Suprem. En un vis a vis familiar a la presó, el fill de Rull, de 6 anys, va caure i va tenir una forta commoció al cap, que li va produir una pèrdua de coneixement, de manera que va haver de ser hospitalitzat. El Suprem (que no té servei de guàrdia per comunicar-li urgències) va anunciar ahir que estudiarà si el permís extraordinari concedit a Rull per la Generalitat, sense avisar l’alt tribunal, va ser irregular.

En la resolució del jutjat de Manresa, el ministeri públic va esgrimir els articles 155 i 159 del reglament penitenciari, mentre que el jutge es refereix a l’article 161.4, que estableix que “en els supòsits d’urgència, el permís extraordinari podrà ser autoritzat pel director de l’establiment, prèvia consulta al centre directiu, si calgués, i sense perjudici de comunicar a la Junta de Tractament l’autorització concedida”. Institucions Penitenciàries de la Generalitat va rebre la resposta del jutge a les 17 hores de dissabte, i a les 17.18 hores Rull va sortir de la presó i, sota custòdia policial, va visitar el seu fill a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa i va tornar al penal a les 19.20 hores.