POLÍTICA
BRUSSEL·LES - 12 gener 2019 2.00 h

ERC no descarta el suport als comptes de Sánchez i vol “motius suficients”

 Aragonès exigeix “moviments” sobre sobirania i “la fi de la repressió”

 Rovira reivindica el judici de l’1-O com a “focus” dels partits independentistes

NATÀLIA SEGURA - BRUSSEL·LES

El par­tit d’Oriol Jun­que­ras no retira de la taula la pos­si­bi­li­tat de donar suport al pres­su­post de Pedro Sánchez, mal­grat la manca actual de con­ces­si­ons satis­factòries per a l’inde­pen­den­tisme. El vice­pre­si­dent del Govern, Pere Ara­gonès, va recla­mar ahir a Madrid “motius sufi­ci­ents” per fer dels comp­tes “una segona volta de la moció de cen­sura”. Abans del Con­sell de Minis­tres, ERC va rei­te­rar les seves con­di­ci­ons: el reco­nei­xe­ment de la sobi­ra­nia cata­lana i la fi de la “repressió” con­tra l’inde­pen­den­tisme.

En paral·lel a la tro­bada entre els pre­si­dents Quim Torra i Car­les Puig­de­mont a Water­loo, la cúpula d’Esquerra Repu­bli­cana es va reu­nir durant tot el dia d’ahir a Gine­bra per poder aple­gar-se en presència de la seva secretària gene­ral exi­li­ada, Marta Rovira. Va ser una tro­bada per valo­rar pre­ci­sa­ment la seva posició sobre els comp­tes dels soci­a­lis­tes espa­nyols, entre altres qüesti­ons.

En l’atu­rada de mig matí per aten­dre la premsa, Ara­gonès va exi­gir “movi­ments” a Sánchez “perquè ERC doni suport” a la seva legis­la­tura “fins al juny del 2020”. Segons ell, els “ges­tos” els ha de fer el govern espa­nyol, qui vol els seus vots, i no ERC, que els ha de pro­por­ci­o­nar. ERC vol que el PSOE “rebutgi la repressió ini­ci­ada pel PP” i deixi “clar que la decisió sobre el futur de Cata­lu­nya és com­petència dels seus ciu­ta­dans”.

Per tant, apres­sen l’exe­cu­tiu espa­nyol a fer alguna oferta sucosa en aquest sen­tit si volen que ells faci­li­tin “la con­tinuïtat i esta­bi­li­tat de la legis­la­tura esta­tal”. “En funció d’aquesta res­posta nosal­tres pren­drem la decisió, va dir Ara­gonès, a qui Rovira va cedir la paraula perquè parlés sobre la situ­ació del pres­su­post.

De fet, la secretària gene­ral del par­tit va defu­gir les pre­gun­tes res­pecte al tema que es troba ara mateix al cen­tre de l’agenda política cata­lana. Per con­tra, va rei­vin­di­car el judici de l’1-O com a punt cen­tral del debat polític a Cata­lu­nya, ja que el con­si­dera una “repressió con­tra l’inde­pen­den­tisme” que no per­met als seus par­tits defen­sar les seves posi­ci­ons “en ter­mes d’igual­tat” amb la resta de for­ma­ci­ons polítiques. “El focus polític no són els pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat, sinó el judici que afecta l’espai democràtic d’aquest país”, va defen­sar. Per ella, és una causa judi­cial que “afec­tarà” el seu pro­jecte polític i con­si­dera que cal defi­nir una estratègia per fer-hi front.

LA FRASE

El focus polític no són els pressupostos, sinó el judici que afecta l’espai democràtic
Marta Rovira
SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

Visita col·lectiva a Rovira

Des de l’inici del seu exili a Suïssa el març del 2018, la cúpula d’ERC no havia fet cap reunió conjunta i pública amb la número dos del seu partit, Marta Rovira. A les portes del judici de l’1-O i de les eleccions municipals i europees, l’executiva republicana va viatjar en bloc a Ginebra per poder celebrar una trobada en què Rovira participés directament. La secretària general d’ERC va celebrar satisfeta aquest fet: “Hem pogut debatre i parlar de forma més directa.” Entre els líders del partit amb qui va poder discutir sobre la causa del referèndum, els processos electorals i els pressupostos de Sánchez, hi havia Roger Torrent, Pere Aragonès, Gabriel Rufián, Joan Tardà, Lluís Salvadó, Marta Vilalta, Alfred Bosch i Jordi Solé, entre altres. No hi van assistir els membres de l’executiva Sergi Sabrià, A lba Vergés, Ester Capella i Toni Comín.