POLÍTICA
BARCELONA - 12 gener 2019 2.00 h

Sánchez posa el focus en més despesa social i inversions

 Aprova el projecte de pressupostos i busca el suport del PDeCAT i ERC, però rebutja “entrar en assumptes del poder judicial”

 Inclouen petits canvis fiscals per sufragar l’estat del benestar

E.ANSOLA - BARCELONA

Amb un ull mirant a Cata­lu­nya i l’altre al recent eix for­mat pel PP, Cs i Vox que la set­mana que ve s’estre­narà a Anda­lu­sia, el govern de Pedro Sánchez va apro­var ahir el pro­jecte de pres­su­post per al 2019, en què pre­veu aug­men­tar la des­pesa social, sobre­tot la des­ti­nada a pen­si­o­nis­tes, depen­dents i joves, i les inver­si­ons als ter­ri­to­ris, con­cre­ta­ment en infra­es­truc­tu­res fer­roviàries.

Per fer-ho pos­si­ble, i a grans trets, Sánchez té pre­vist incre­men­tar la par­tida d’ingres­sos amb petits can­vis fis­cals en l’impost de soci­e­tats i l’IRPF que afec­ta­ran espe­ci­al­ment grans empre­ses (més de 20 mili­ons d’euros) i les ren­des més altes (a par­tir dels 130.000 euros). També hi haurà nous impos­tos per a les transac­ci­ons finan­ce­res i els hidro­car­burs. En total, Hisenda pre­veu recap­tar més de 227.000 mili­ons, la suma més ele­vada de la història, i gai­rebé 20.000 mili­ons més que en el tan­ca­ment de l’any pas­sat. A canvi, i com a nove­tat, s’apli­ca­ran rebai­xes de l’IVA en pro­duc­tes d’higi­ene íntima i en els ser­veis vete­ri­na­ris. Quant a des­pe­ses soci­als, les que més crei­xen són les de dependència, un 59% més, i infra­es­truc­tu­res, un 40%.

Tots aquests càlculs es faran, a més a més, seguint la dis­ci­plina pres­su­postària que marca la Unió Euro­pea. Així, final­ment, l’objec­tiu de dèficit fixat és de l’1,3% del PIB en comp­tes de l’1,8% que pro­po­sava el govern espa­nyol en el pri­mer esbor­rany, tot i que el govern no hi renun­cia. L’objec­tiu final és també donar con­fiança als mer­cats finan­cers, tal com va recor­dar ahir la minis­tra d’Eco­no­mia, Nadia Calviño, en la pre­sen­tació d’una pro­posta del pres­su­post que “aposta pel futur i fuig del pas­sat en blanc i negre que alguns inten­ten res­ca­tar”, asse­nya­lava la minis­tra por­ta­veu, Isa­bel Celaá, amb referència al tàndem de la dreta que gover­narà Anda­lu­sia gràcies al suport de la ultra­dreta. De fet, va enviar mis­sat­ges de des­a­fi­a­ment a tots tres asse­gu­rant que amb aquests pres­su­pos­tos també es “blin­den drets” que recent­ment s’han posat en dubte. En aquest con­text, va asse­nya­lar un incre­ment de les aju­des a les vícti­mes de la violència mas­clista i més recur­sos a les comu­ni­tats autònomes amb l’objec­tiu “d’enfor­tir el sis­tema i no pas debi­li­tar-lo”.

Per la minis­tra d’Hisenda, María Jesús Mon­tero, els nous comp­tes supo­sen un “punt d’inflexió” per tal que la classe mit­jana superi l’esglaó que va supo­sar la crisi econòmica i, a més a més, “aju­darà a cons­truir un model més sòlid per fer front a les desi­gual­tats soci­als”. De fet, aquest és el mis­satge que Sánchez ha bro­dat a la ban­dera que one­jarà davant la resta de par­tits polítics per bus­car el seu suport a un pro­jecte que arri­barà al mes de març al Congrés dels Dipu­tats. Es pre­veu que avui sigui el pre­si­dent Pedro Sánchez qui en doni més detalls en l’acte que el PSOE té pre­vist cele­brar al Cen­tre de Con­ven­ci­ons de Bar­ce­lona.

El PDe­CAT i ERC són objec­tius cobe­jats, però ahir la minis­tra por­ta­veu ja va asse­nya­lar que el govern “no entrarà en assump­tes d’ordre judi­cial”, amb referència a la situ­ació dels pre­sos polítics i a una pos­si­ble demanda d’abso­lució de la Fis­ca­lia Gene­ral de l’Estat. “Nosal­tres par­lem de pres­su­pos­tos, números i inver­si­ons, i blin­dem l’estat del benes­tar”, rei­te­ra­ven de manera cons­tant les tres minis­tres en la roda de premsa poste­rior al Con­sell de Minis­tres. Podem, prin­ci­pal aliat del govern de Sánchez, ahir recor­dava que al pro­jecte encara falta incor­po­rar-hi acords en matèria d’habi­tatge per tenir el sí de la for­mació morada.

LES FRASES

És un pressupost que aposta pel futur i que fuig del passat en blanc i negre que alguns volen rescatar
Isabel Celaá
MINISTRA I PORTAVEU
Es compleix amb allò que marca l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el de la resta de comunitats
María Jesús Montero
MINISTRA D’HISENDA
És important tenir un pressupost per donar claredat i certesa als mercats financers
Nadia Calviño
MINISTRA D’ECONOMIA

El PP i Ciutadans desqualifiquen la proposta

El líder del PP, Pablo Casado, va retreure ahir al president del govern espanyol que no l’hagi trucat per negociar els pressupostos de l’Estat. “Diu que està disposat a negociar pressupostos i a mi no m’ha trucat. Ja sabia a qui trucaria, als de sempre: als independentistes, als batasunos i als podemites”, hi va afegir durant la seva intervenció en l’acte de presentació dels candidats del PP a Astúries. Segons Casado, ahir era un “mal dia per a Espanya”, tenint en compte que el Consell de Ministres havia aprovat un projecte de llei de pressupostos que, per Casado, és “tremendament dolent i letal per als interessos de l’economia espanyola”. “No ha deixat ni un impost per apujar”, exagerava. “Una proposta egoista, partidista, sectària, innecessària, irresponsable i irreal”, va concloure. No menys crític va ser Ciutadans. El diputat al Congrés José María Villegas, secretari general de la formació, va optar pel recurs de la frase lapidària per lamentar que els espanyols hagin de viure la “humiliació” que els pressupostos de l’Estat es decideixin a Waterloo, amb referència a la reunió que ahir van mantenir el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’expresident Carles Puigdemont en aquest municipi belga.