POLÍTICA
BRUSSEL·LES - 12 març 2019 2.00 h

Cursa d’obstacles per tenir veu a l’Eurocambra

 L’elecció de Junqueras i Puigdemont com a eurodiputats implicaria un llarg procediment per la condició de pres i exiliat

NATÀLIA SEGURA - BRUSSEL·LES

Els líders dels prin­ci­pals par­tits inde­pen­den­tis­tes volen posar con­tra les cor­des la Junta Elec­to­ral i els tri­bu­nals espa­nyols fent-los pas­sar pel fil­tre de la Unió Euro­pea. Apos­tant per ser caps de llista a les elec­ci­ons euro­pees per Junts per Cata­lu­nya i Esquerra Repu­bli­cana res­pec­ti­va­ment, Car­les Puig­de­mont i Oriol Jun­que­ras han tra­vat una estratègia que faci més visi­ble el con­flicte català a Europa, mal­grat les pre­vi­si­bles difi­cul­tats que tin­dran per defen­sar els seus drets polítics.

Els comi­cis euro­peus es regei­xen per la nor­ma­tiva de cada estat mem­bre i, per tant, depèn de la Junta Elec­to­ral espa­nyola la decisió sobre ator­gar l’acta d’euro­di­pu­tat. D’entrada, la situ­ació de Jun­que­ras com a acu­sat en ple judici podria impli­car que la seva cursa d’obs­ta­cles fos menys com­pli­cada, si el dei­xes­sin anar a pro­me­tre el càrrec pre­sen­ci­al­ment, tal com exi­geix la Junta Elec­to­ral. Exi­liat a Bèlgica, Puig­de­mont no podria fer això, però esta­ria en les mans de l’expre­si­dent denun­ciar una poten­cial nega­tiva de les auto­ri­tats espa­nyo­les a poder reco­llir l’acta d’euro­di­pu­tat i pre­sen­tar-hi recurs. De moment, Puig­de­mont no ha acla­rit quin pla té per fer efec­tiu el seu man­dat si surt esco­llit. Tam­poc qui podria aga­far-li el relleu com a número 2 o 3 en la llista de JxCat a l’Euro­cam­bra.

Si en aquesta car­rera per arri­bar a Brus­sel·les Jun­que­ras acon­se­gueix sal­tar la trava de l’acta, tindrà al davant un pro­blema afe­git que pot esde­ve­nir un dilema. Ara com ara el Par­la­ment Euro­peu no pre­veu cap pro­ce­di­ment per per­me­tre la dele­gació de vot i, per tant, o bé deixa l’escó buit, com fan per exem­ple les euro­di­pu­ta­des i euro­di­pu­tats que aga­fen la baixa de mater­ni­tat, o renun­cia al seu càrrec en favor de Diana Riba, següent a la llista.

Tot i això, abans d’arri­bar aquí han de gua­nyar-se els vots des de la presó i l’exili. Tots dos ja van fer cam­pa­nya pel 21-D en aques­tes con­di­ci­ons, però ara tindrà una dimensió més euro­pea. De fet, com a cap de llista del par­tit euro­peu de l’Aliança Lliure Euro­pea, Jun­que­ras s’haurà de rei­vin­di­car com a can­di­dat a pre­si­dir la Comissió Euro­pea en con­di­ci­ons d’igual­tat amb per­so­nat­ges com Frans Tim­mer­mans o Man­fred Weber.

LA XIFRA

4
eurodiputats
van obtenir ERC i CiU en les darreres eleccions al Parlament Europeu, ara fa quatre anys.