POLÍTICA
BARCELONA - 12 març 2019 2.00 h

El PSC es reivindica com l’única alternativa de diàleg

 Batet acusa l’independentisme d’usar el 28-A per dirimir el lideratge i qualifica de binària la votació: Sánchez o la dreta anterior “al 78”

 Lidera una llista amb pocs canvis al capdavant

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

L’objec­tiu del PSC és que Pedro Sánchez con­tinuï gover­nant Espa­nya, però exis­teix la pos­si­bi­li­tat que PP, Ciu­ta­dans i l’ultra­dretà Vox sumin. Amb aquesta diagnosi al con­sell naci­o­nal d’ahir, en què els soci­a­lis­tes van apro­var les llis­tes a les gene­rals i a les euro­pees, la can­di­data i minis­tra Merit­xell Batet va qua­li­fi­car de “binàries” les elec­ci­ons del 28-A. Els soci­a­lis­tes són l’única garan­tia de diàleg polític per resol­dre el con­flicte de Cata­lu­nya amb Espa­nya perquè l’altra opció, segons Batet, només repre­senta una Espa­nya “en blanc i negre”, que vol “anar més enrere del 1978, que no convé als cata­lans”.

Batet va acu­sar tant als inde­pen­den­tis­tes com a la dreta i la ultra­dreta espa­nyo­les de voler viure en el con­flicte per interès polític i elec­to­ral i va pro­me­tre una cam­pa­nya en posi­tiu i en defensa del diàleg com “el major ins­tru­ment que tenim per par­lar amb aquells que pen­sen dife­rent i poder-nos enten­dre i arri­bar a con­sen­sos i pac­tes”. Després d’afir­mar que el con­flicte no és cap alter­na­tiva i fent pen­sar en el “referèndum o referèndum” de Puig­de­mont, Batet va con­cloure que “la política és diàleg o diàleg”.

El filòsof inde­pen­dent i expre­si­dent de Fede­ra­lis­tes d’Esquerra, Manuel Cruz, és l’única absència en els pri­mers cinc llocs de la llista res­pecte de les elec­ci­ons del 2016. El secre­tari d’estat per a l’Avenç Digi­tal, Fran­cisco Polo, el subs­ti­tu­eix com a número dos de la minis­tra Batet men­tre repe­tei­xen en els següents tres llocs els ja dipu­tats Mercè Perea, l’exse­cre­tari d’orga­nit­zació José Zara­goza i Lídia Gui­nart. Fa un salt enda­vant fins a ocu­par una posició de sor­tida, la sisena, Fran­cisco Aranda, que ha estat cap de gabi­net d’Iceta fins al 2018 i que ara ho és de la dele­gada del govern espa­nyol a Cata­lu­nya, Teresa Cuni­llera.

La fins ara regi­dora bar­ce­lo­nina Car­men Andrés també s’estre­narà pre­vi­si­ble­ment al Congrés com a setena de la llista en el llin­dar del dar­rer dipu­tat obtin­gut pel PSC en les elec­ci­ons del 2016, un resul­tat que els soci­a­lis­tes cata­lans con­fien superar bé. Per això, el pri­mer secre­tari de la JSC, Arnau Ramírez, repe­teix en una vui­tena posició que, aquest cop, sem­bla que li asse­gu­rarà l’elecció. Sonia Guerra i Enric Fernández s’estre­nen al novè i desè llocs. Marc Lamuà i Joan Ruiz repe­tei­xen com a caps de llista a Girona i Tar­ra­gona, men­tre que la pri­mera tinenta d’alcalde de Lleida, Montse Mínguez, s’estrena a la demar­cació.

LA FRASE

Hi ha dues opcions: una Espanya de futur i progrés o una dels que volen anar més enrere del 1978
Meritxell Batet
MINISTRA I CANDIDATA DEL PSC

Javi López: “Prou de simbolismes”

El candidat del PSC a les europees i eurodiputat Javi López va acusar ERC i JxCat de presentar llistes “que perpetuen el conflicte o la competició electoral sense fi” en optar que les encapçalin l’exvicepresident empresonat Oriol Junqueras i l’expresident exiliat Carles Puigdemont. Per al candidat català, que acompanyarà el ministre Josep Borrell com a cap de llista del PSOE, ERC i JxCat mantenen la pugna entre si només per mantenir viu el “simbolisme” quan a Europa no es decidirà ni el conflicte de Catalunya amb Espanya ni el judici als polítics catalans. De Brussel·les, defensa López, han de venir solucions “efectives i concretes” i respostes europees globals. “Prou de simbolismes”, va concloure.