POLÍTICA
BARCELONA - 12 març 2019 2.00 h

Junqueras triarà abans del 28-A a quina cambra va

 Ha de decidir si continua al Parlament o si opta per l’escó al Congrés o a Europa

 ERC vol fer de les estatals un plebiscit

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

L’anunci que el pre­si­dent d’ERC, Oriol Jun­que­ras, serà el cap de llista a totes les cites elec­to­rals men­tre duri la repressió, començant per les elec­ci­ons esta­tals del 28-A i les euro­pees del 26-M, fa que el també dipu­tat a la Ciu­ta­de­lla hagi de triar en les pròximes set­ma­nes quin front pri­o­ritza en detri­ment dels altres dos, ja que la nor­ma­tiva no per­met ser mem­bre de dues, i encara menys de tres, cam­bres legis­la­ti­ves alhora. De fet, men­tre no hi hagi una even­tual sentència con­dem­natòria que l’inha­bi­liti en el judici al procés, ell està suspès al Par­la­ment en estar pro­ces­sat per rebel·lió, però pot seguir votant gràcies al meca­nisme de desig­nació creat a instàncies del jutge Lla­rena, que, arri­bat el cas, també obli­ga­ria la mesa del Congrés o la de l’euro­cam­bra a deci­dir si ho per­met. Això si la justícia li per­metés reco­llir l’acta men­tre no hi ha sentència, com de fet ja va pas­sar després del 21-D.

La por­ta­veu, Marta Vilalta, asse­gu­rava ahir que el par­tit ho té tot estu­diat però no volia avançar deci­si­ons per evi­tar fer “política-ficció”. “De moment té tot el dret a pre­sen­tar-se, no ens avan­cem sobre què farà després; ja ho ani­rem expli­cant a mesura que suc­ce­ei­xin els fets”, indi­cava. “És evi­dent que res­pon­drem a totes les pre­gun­tes que la gent es pugui fer abans de les elec­ci­ons”, mati­sa­ven altres fonts con­sul­ta­des.

En tot cas, ERC vol explo­tar el per­fil del líder empre­so­nat per fer del 28-A un nou “ple­bis­cit entre repressió o democràcia”, indi­cava la por­ta­veu. “Pre­sen­tar Jun­que­ras és la millor manera de denun­ciar el retrocés democràtic a l’Estat, i dona l’opor­tu­ni­tat de tor­nar a gua­nyar la repressió”, jus­ti­fi­cava. El par­tit con­vo­carà pro­ba­ble­ment dijous un con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari per rati­fi­car les llis­tes per al 28-A a totes les cir­cums­crip­ci­ons, i també els prin­ci­pals punts pro­gramàtics i tota l’estratègia amb vista al con­junt de la “pri­ma­vera elec­to­ral”.

Con­ver­ses amb comuns

Si bé el ter­mini per regis­trar llis­tes acaba la set­mana vinent, el d’ins­criure coa­li­ci­ons s’esgota aquesta mateixa set­mana. I entre les con­ver­ses en marxa aquests dies, que podrien aca­bar en coa­lició, Vilalta no des­men­tia que n’hi ha amb grups pro­ce­dents dels comuns, com ara els sobi­ra­nis­tes d’Eli­senda Ala­many o els comu­nis­tes de Joan Josep Nuet. “La filo­so­fia de sumar gent al pro­jecte con­ti­nua oberta, hem estat la porta d’entrada a l’inde­pen­den­tisme i volem con­ti­nuar jugant aquest paper”, des­ta­cava ahir. Entre les incògni­tes a acla­rir també hi ha les dels caps de llista a Lleida i Tar­ra­gona, i el lloc que Gabriel Rufián tindrà en la de Bar­ce­lona, que ERC vol que con­tinuï sent cre­ma­llera per garan­tir-ne la pari­tat.

Uni­tat d’acció a Madrid

En paral·lel, apro­fi­tant les com­pli­ci­tats en la con­fecció de la llista euro­pea, on farà coa­lició amb EH Bildu i el BNG, ERC ha tan­cat un pre­a­cord amb els bas­cos, que han de rati­fi­car també els òrgans interns, per a la uni­tat d’acció a Madrid, que es tra­duirà en el desen­vo­lu­pa­ment de diver­sos punts en comú. Vilalta ho emmarca en la volun­tat de “con­ti­nuar tei­xint ali­an­ces” per al 28-A, i no tanca la porta a par­lar perquè hi entrin altres for­ces sobi­ra­nis­tes i pro­gres­sis­tes. No hi des­carta JxCat, amb la qual, després de la seva rede­fi­nició aquest cap de set­mana, asse­gura que faran “front comú quan cal­gui per la fi de la repressió i per con­ti­nuar tre­ba­llant la uni­tat estratègica”. Igual­ment no amaga que la desig­nació de Jaume Asens com a cap de llista dels comuns, amb un per­fil més sobi­ra­nista, pot faci­li­tar aquest tipus d’acords.

LA FRASE

De moment té tot el dret a presentar-se, no ens avancem sobre què farà després. Ja ho anirem explicant
Marta Vilalta
PORTAVEU NACIONAL D’ERC