POLÍTICA
BARCELONA - 12 març 2019 2.00 h

La CUP redefinirà el full de ruta i podria demanar eleccions

REDACCIÓ - BARCELONA

La CUP no té “cap espe­rança” que l’Estat accepti par­lar de l’auto­de­ter­mi­nació de Cata­lu­nya per la qual cosa con­si­dera que “el camí que s’ha de recórrer serà auto­de­ter­mi­nar-se i, després, par­lar”. Per aquest motiu, el dipu­tat Car­les Riera reclama no gene­rar “fal­ses expec­ta­ti­ves” i va jus­ti­fi­car la decisió dels anti­ca­pi­ta­lis­tes de no concórrer a les elec­ci­ons espa­nyo­les. D’altra banda, també va expli­car que la for­mació debat sobre la pos­si­bi­li­tat de dema­nar elec­ci­ons anti­ci­pa­des al Par­la­ment davant el “blo­queig” del govern i de la majo­ria inde­pen­den­tista. “No ho podem des­car­tar. Dins el debat estratègic en el qual com, aquesta és una pos­si­bi­li­tat que és sobre la taula”, va adme­tre Riera en una entre­vista a Els Matins de TV3. “O comen­cem a arri­bar a un acord estratègic per auto­de­ter­mi­nar-nos i després com­plir-ho o això no va enlloc. Si es con­firma que no va enlloc, serà ine­vi­ta­ble enca­rar unes elec­ci­ons que per­me­tin cap­gi­rar la situ­ació”, hi va afe­gir l’endemà del con­sell naci­o­nal.