POLÍTICA
BARCELONA - 12 març 2019 2.00 h

Ordenen a Torra que retiri els llaços grocs

 La Junta Electoral li dona de termini 48 hores per treure els símbols, també estelades, d’edificis de la Generalitat

E. ANSOLA - BARCELONA

La Junta Elec­to­ral va esti­mar ahir de manera par­cial la petició de Ciu­ta­dans de reti­rar dels edi­fi­cis públics llaços grocs i este­la­des i així ho va noti­fi­car al pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra. L’acord de la junta dona de ter­mini 48 hores per “la imme­di­ata reti­rada” d’aquests símbols que esti­guin en qual­se­vol edi­fici públic de la Gene­ra­li­tat. Con­tra aquest acord, però, es pot pre­sen­tar un recurs con­tenciós admi­nis­tra­tiu davant el Tri­bu­nal Suprem.

En una nota de premsa emesa ahir al ves­pre, la Junta Elec­to­ral recorda l’obli­gació dels poders públics de man­te­nir “ una estricta neu­tra­li­tat política” durant els pro­ces­sos elec­to­rals i la pro­hi­bició dels poders públics de “pren­dre par­tit” en les elec­ci­ons. A més a més, hi afe­geix que les lli­ber­tats ideològiques i d’expressió són drets fona­men­tals de les per­so­nes, no pas dels gover­nants.

Quant al llaç groc i l’este­lada, la junta asse­gura que són símbols “par­ti­dis­tes” uti­lit­zats per for­ma­ci­ons elec­to­rals que con­cor­ren a les elec­ci­ons. El llaç groc perquè s’uti­litza per “recor­dar diri­gents o can­di­dats que per­ta­nyen a for­ma­ci­ons polítiques que estan en situ­ació de presó pre­ven­tiva”, indica. Quant a l’este­lada, la junta con­si­dera que també és un símbol que uti­lit­zen deter­mi­na­des for­ma­ci­ons polítiques. Tots dos sig­nes, hi afe­geix la junta, poden ser uti­lit­zats pels par­tits en la pro­pa­ganda elec­to­ral però no pels poders públics, ja que, rei­tera el comu­ni­cat, aquests han de man­te­nir una “rigo­rosa neu­tra­li­tat política”.

La Junta Elec­to­ral Cen­tral també ha donat tras­llat d’aquesta ordre a les jun­tes de cada demar­cació perquè vet­llin per la reti­rada. L’acord, de moment, no fa referència a la reti­rada de símbols en altres edi­fi­cis públics que no per­ta­nyen a la Gene­ra­li­tat com ara els ajun­ta­ments, les dipu­ta­ci­ons i els con­sells comar­cals.