POLÍTICA
BARCELONA - 12 abril 2019 2.00 h

El TS nega la llibertat als sis candidats que estan a la presó

 El tribunal indica que la participació política no exclou la presó

 Reitera que existeix el risc de fuga dels acusats

 Afirma que ja són candidats i que, per tant, no existeix cap vulneració

EMMA ANSOLA - BARCELONA

El Tri­bu­nal Suprem ha deci­dit man­te­nir la presó pre­ven­tiva per a Oriol Jun­que­ras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, tots cinc can­di­dats a les elec­ci­ons del 28-A, i també per a Forn, cap de llista a les muni­ci­pals de Bar­ce­lona. Tots sis estan sent pro­ces­sats per delic­tes de rebel·lió i mal­ver­sació i les seves defen­ses con­si­de­ra­ven que es vul­ne­ra­ven els drets de defensa i par­ti­ci­pació política dels acu­sats a causa prin­ci­pal­ment de la durada del judici i dels con­ti­nus tra­jec­tes que afe­blei­xen el benes­tar dels pro­ces­sats i, con­seqüent­ment, el segui­ment del judici. A més a més, indi­ca­ven que la presó els impe­dia par­ti­ci­par en els debats i les entre­vis­tes que els cor­res­po­nen com a can­di­dats a les elec­ci­ons del 28-A.

Tan­ma­teix, els magis­trats no han con­si­de­rat bons els nous argu­ments i ente­nen que res ha can­viat res­pecte a les raons que ja van pro­vo­car la dene­gació de la lli­ber­tat pro­vi­si­o­nal orde­nada al gener. Així, els magis­trats asse­nya­len que els acu­sats poden des­can­sar al llarg del dia a les sales habi­li­ta­des al Tri­bu­nal Suprem per dinar on també poden estu­diar amb les seves defen­ses la marxa del judici. Segons el tri­bu­nal també se’ls ha permès seure al cos­tat dels advo­cats per pre­pa­rar i seguir el judici, per la qual cosa con­si­de­ren que no es vul­nera cap dret de defensa.

Quant a la par­ti­ci­pació política, el tri­bu­nal con­si­dera que el fet que siguin can­di­dats ja garan­teix el seu dret de par­ti­ci­pació política i, per tant, no exis­teix cap vul­ne­ració. Indi­quen que ser can­di­dat no exclou la presó pre­ven­tiva, que els magis­trats con­si­de­ren necessària per garan­tir la presència dels acu­sats en l’actual fase del judici i encara més quan con­si­de­ren que hi ha risc de fuga i des­car­ten per ine­ficaç l’ús d’altres meca­nis­mes per con­tro­lar-los els movi­ments.

LES FRASES

Es demana un debat sense detallar-ne les característiques ni l’acceptació d’altres candidats
RESOLUCIÓ DE LA JEC
El manteniment de la privació de llibertat és proporcionat i no vulnera el dret de participació política
INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPREM

Interior denega actes electorals a Soto del Real i Alcalá Meco

El Ministeri de l’Interior del govern espanyol ha denegat a ERC la petició de celebrar mítings a les presons, atès que el seu cap de llista en les eleccions estatals del 28-A, Oriol Junqueras, està en presó preventiva pel judici de l’1-O. Els republicans havien sol·licitat fer actes durant campanya a Soto del Real i Alcalá Meco. Interior fonamenta la negativa en raons de seguretat, per preservar la convivència als centres penitenciaris, per no interferir en el judici i per la necessitat de preservar la neutralitat pública, davant la possibilitat que altres partits fessin sol·licituds similars i dificultessin encara més les condicions de seguretat, a parer del ministeri.

Ahir a la nit, la Junta Electoral també va fer públic que denegava la petició que havia fet el candidat Jordi Sánchez de celebrar un debat electoral al centre penitenciari de Sota del Real.