POLÍTICA
BARCELONA - 12 abril 2019 2.00 h

La Policía seguia els Mossos per saber on duien les urnes

 Un inspector revela al Suprem que van fer “seguiments” a patrulles de la policia catalana

 Un altre cap admet que no van aturar el comís de material mentre s’atenia un veí per un infart a Lleida

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

Setze ins­pec­tors i agents de la poli­cia espa­nyola, que van actuar com a poli­cia judi­cial per comis­sar urnes i mate­rial del referèndum d’auto­de­ter­mi­nació en cen­tres de Bar­ce­lona, Girona i Lleida l’1-O, ahir van seguir el guió de cri­ti­car ober­ta­ment, en el judici al Tri­bu­nal Suprem, el binomi d’agents dels Mos­sos d’Esqua­dra que es tro­ba­ven prop dels locals per la seva “pas­si­vi­tat” i a vol­tes “com­pli­ci­tat” amb els votants, i en, segons ells, no com­plir el man­dat del TSJC. Per con­tra, cap va adme­tre haver fet o vist un ús des­pro­por­ci­o­nat de la força con­tra els veïns asse­guts a terra i entre­llaçats de braços, fent resistència pas­siva, per pro­te­gir els cen­tres de votació.

El cas més greu va ser al cen­tre Joan Car­les I de Lleida, on un ins­pec­tor va rela­tar com va aju­dar un veí que va tenir un atac cardíac a Lleida, “men­tre m’insul­ta­ven”. El cap poli­cial, però, va ome­tre que l’home, abans de caure des­plo­mat a terra, va rebre un cop als tes­ti­cles per part d’un poli­cia i que la uni­tat poli­cial va seguir l’actu­ació a l’inte­rior del cen­tre amb el comís d’urnes, men­tre l’home era atès per uns veïns que es van iden­ti­fi­car com a met­ges i en espera de l’ambulància, segons va recor­dar-li l’advo­cat Benet Sale­llas, de l’equip de defensa del pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart. Un jut­jat de Lleida inves­tiga aquesta acció poli­cial.

La supo­sada “pas­si­vi­tat” dels mem­bres de la poli­cia cata­lana no sus­tenta la tesi de les acu­sa­ci­ons que els 17.000 agents dels Mos­sos es van posar del cos­tat del govern (fa dies que no se cita el nom de cap dels dotze acu­sats en el judici) per decla­rar la inde­pendència. No obs­tant això, en la sessió d’ahir, els fis­cals van tor­nar a pre­gun­tar als tes­ti­mo­nis què feia el binomi dels Mos­sos i si van veure uni­tats de la bri­gada mòbil (Brimo) entrar als cen­tres de votació. Les uni­tats de la poli­cia judi­cial espa­nyola ni els espe­ra­ven. Ahir, un res­pon­sa­ble poli­cial va tor­nar a deta­llar que tenien la llista dels cen­tres on actuar el 30 de setem­bre, men­tre que el coro­nel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos va indi­car al Suprem que van deci­dir actuar sols, amb uni­tats de la Guàrdia Civil i de la poli­cia espa­nyola, el mateix dia 1 d’octu­bre, quan van com­pro­var “la ine­ficaç” actu­ació dels Mos­sos per escapçar el referèndum.

Encara més: un ins­pec­tor de la Policía, que cobria la zona del dis­tricte de Nou Bar­ris de Bar­ce­lona, va expli­car a la sala que van fer “segui­ments” a les patru­lles dels Mos­sos que comis­sa­ven urnes dels cen­tres de votació per saber on ana­ven. Cap com­plot: una d’elles es va diri­gir a la comis­sa­ria i l’altra, al parc de bom­bers, on van pujar a una fur­go­neta i després van anar a comis­sara. L’ins­pec­tor, però, va retreure als agents que reco­llis­sin les urnes al ves­pre, quan la gent ja havia votat i que en alguns casos “els abraçaven i salu­da­ven afec­tu­o­sa­ment”. El comis­sari Fer­ran López va decla­rar al tri­bu­nal que la magis­trada del TSJC no posava cap límit d’horari per fer com­plir el seu man­dat per atu­rar l’1-O i que van donar ordres d’anar a bus­car les urnes al ves­pre.

Les afir­ma­ci­ons dels poli­cies no es van poder con­tras­tar amb els vídeos de les inter­ven­ci­ons, i el pena­lista Andreu van den Eynde va indi­car que, per exem­ple, a l’escola Els Horts de Bar­ce­lona hi ha onze vídeos apor­tats a la causa i s’hi pot com­pro­var com agents dels Mos­sos reti­ra­ven gent. “No ho vaig veure, això”, va dir un poli­cia judi­cial.

Dels cen­tres de votació de l’1-O a Girona van decla­rar un ins­pec­tor i un agent que van actuar en tres de la ciu­tat: al CEIP Verd, al Dal­mau Car­les, on van dete­nir una per­sona i van indi­car que “hi havia bom­bers uni­for­mats i aga­fats entre els braços”, i al ser­vei muni­ci­pal d’ocu­pació. De l’escola Verd, el pre­si­dent del Suprem, Manuel Marc­hena, es va empi­par quan Benet Sale­llas va pre­gun­tar a l’ins­pec­tor si sabien que era l’escola de les filles del pre­si­dent Puig­de­mont. El poli­cia va dir que ho des­co­nei­xia, com també que els poli­cies en la actu­ació van cau­sar una vin­tena de ferits. “Tots ells amb informe mèdic”, va reblar Sale­llas.

LA FRASE

En arribar a l’escola Els Horts, vam veure dos mossos tranquils, prenent cafè
Inspector n.11.486
ACTUA DE POLICIA JUDICIAL EN CENTRES DE VOTACIÓ DE L’1-O A BARCELONA

LA XIFRA

20
veïns van ser ferits
pels cops de la policial espanyola quan eren a l’escola Verd de Girona l’1-O. Hi ha informes.