OPINIÓ
12 desembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

Talleu, no és bona

MANUEL CASTAÑO

La set­mana pas­sada vam entrar en un cer­cle més pro­fund d’aquest infern orwe­llià en què s’està con­ver­tint la Cata­lu­nya del procés: ara, fer un míting polític per­fec­ta­ment legal, se’n diu fei­xisme; anar a reben­tar-lo, se’n diu anti­fei­xisme. La set­mana que ve, un mes després de dema­nar una reunió con­junta entre el govern català i el de l’Estat, aquest serà rebut per aquell amb una exhi­bició de capa­ci­tat sabo­te­ja­dora que recaurà sobre una majo­ria de ciu­ta­dans immer­sos en la con­fusió. Davant d’una força sub­ver­siva com els CDR, o com se’n vul­guin dir aquesta tem­po­rada, el govern de la Gene­ra­li­tat pot fer dues coses: o des­ar­ti­cu­lar-los, i per això dis­posa d’un cos de 16.000 poli­cies, o posar-se’n al cap­da­vant i dis­sol­dre els Mos­sos d’Esqua­dra. La línia esco­llida és esqui­zofrènica: qual­se­vol dia fes­tiu es bene­eix els addic­tes a la tren­ca­dissa, l’endemà al matí s’envien els poli­cies a fer la seva feina i a la tarda aquests que­den desau­to­rit­zats per haver-s’hi dei­xat la pell. Això no és un govern sinó el gabi­net de pro­pa­ganda dels agi­ta­dors, res que pugui durar gaire. Sem­bla que no va que­dar prou clar l’any pas­sat que ja no era hora d’ali­men­tar més fan­ta­sies sobre la inde­pendència sinó de man­te­nir la màxima uni­tat pos­si­ble en defensa de l’auto­go­vern; ja que la pròxima inter­venció de l’Estat des­ar­ti­cu­larà estruc­tu­res autonòmiques que sem­bla­ven into­ca­bles pel que fa a segu­re­tat, ense­nya­ment i comu­ni­cació. Per això calia situar al cap­da­vant gent amb una certa clare­dat d’idees, no pas algú amb ins­tints auto­des­truc­tius.