OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 12 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Se’ls en fum, Catalunya

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Què pretén Sánchez amenaçant d’inter­ve­nir els Mos­sos? Evi­tar les pro­tes­tes del 21-D, o fer-les més grans?

Era evi­dent, que el PSOE es posa­ria nerviós amb l’entrada de Vox a l’esce­nari polític espa­nyol i aca­ba­ria fent el ridícul. Doncs aquí ho tenen. El PSOE ha optat, com era pre­vi­si­ble, per la tàctica intel·ligent (això de tàctica intel·ligent és una iro­nia, no sé si ho han entès) d’inten­tar aguan­tar-se elec­to­ral­ment (mare­de­deu, quin tuf d’elec­ci­ons) entrant en com­petència directa amb el PP, Vox i Ciu­da­da­nos. A veure qui és més espa­nyol o, dit duna altra manera, qui en treu més ren­di­ment de par­lar en con­tra dels inde­pen­den­tis­tes. I ara el diálogo (el famós diálogo) amb Cata­lu­nya el tenen per carta. I de tres en tres. Perquè han aler­tat el vice­pre­si­dent Pere Ara­gonès i els con­se­llers Buch i Cal­vet –tres car­tas tres, com als toros– que, o es por­ten bé i comen­cen a dete­nir CDR, o ens reti­ra­ran les com­petències d’Inte­rior i ens envi­a­ran la seva, de poli­cia, que no és cap altra que la de l’1 d’octu­bre. I jo em pre­gunto: què és això? Una amenaça? Aquest és el PSOE del diàleg? Ho tro­bes nor­mal, Iceta, això? De ganes no els en fal­ten, de reti­rar com­petències a Cata­lu­nya, però a mi em sem­bla que a hores d’ara tot ple­gat és una amenaça clara, claríssima, pel 21-D. És una manera de dir al govern català que el dia que hi hagi el tour turístic minis­te­rial no volen pro­tes­tes. I jo em pre­gunto, és clar: què pre­te­nen, envi­ant aques­tes car­tes? Què pre­te­nen amenaçant d’inter­ve­nir els Mos­sos? Evi­tar que hi hagi pro­tes­tes el 21-D? O fer-les més grans? Fem, tots ple­gats, la llista de pro­tes­tes que hi ha hagut a Espa­nya els dar­rers anys en què la poli­cia no ha inter­vin­gut? Què són, aques­tes tres car­tes, Pedro? El pas previ a la inter­venció dels Mos­sos que no sabeu com jus­ti­fi­car? I què fareu després, inter­ve­nir les esco­les? I la tele? Un altre 155? I us aplau­di­reu entre vosal­tres? No m’agrada, a mi, com actuen alguns CDR. Però m’agrada encara molt menys com actua el govern espa­nyol. I fa que em pre­gunti (ja ho veuen, avui em faig pre­gun­tes) qui busca, de veri­tat, que hi hagi un con­flicte a Cata­lu­nya? Què estan sem­brant? Se’ls en fum tant, Cata­lu­nya, els pre­o­cupa tan poc el que pen­sem, que a vega­des sem­bla que els inde­pen­den­tis­tes siguin ells.