POLÍTICA
SANTA COLOMA DE FARNERS - 13 març 2019 2.00 h

Arxiven les causes contra els alcaldes de Palafrugell, Santa Coloma i Olot per l’1-O

 La fiscalia descarta l’acusació de desobediència per haver donat suport al referèndum

 Els delictes de prevaricació i malversació també decauen

J. FERRER - SANTA COLOMA DE FARNERS

Els alcal­des de Santa Coloma de Far­ners, Joan Martí (ERC); d’Olot, Josep Maria Coro­mi­nas (PDe­CAT), i Pala­fru­gell, Josep Pifer­rer (ERC) no van come­tre cap delicte de deso­bediència en faci­li­tar locals on es pogués rea­lit­zar el referèndum de l’1 d’octu­bre del 2017 ni per haver apro­vat decrets d’alcal­dia per donar suport a la con­sulta. Així ho con­si­dera la fis­ca­lia de Girona, que ha deci­dit l’arxi­va­ment de les cau­ses ober­tes con­tra tots tres en enten­dre que no hi ha cap delicte. Els alcal­des esta­ven inves­ti­gats també per supo­sats delic­tes de pre­va­ri­cació i mal­ver­sació en unes diligències ini­ci­a­des el setem­bre del 2017. La fis­ca­lia entén, però, que com que “queda des­car­tada la pos­si­ble comissió d’un delicte de deso­bediència, no cal entrar a ana­lit­zar els delic­tes de pre­va­ri­cació i mal­ver­sació ini­ci­al­ment inves­ti­gats”.

L’alcalde de Santa Coloma va afir­mar ahir a la tarda que està con­vençut que votar no és cap delicte. Ja ho pen­sava el 20 de setem­bre del 2017, el mateix dia que va anun­ciar que no ani­ria a decla­rar a l’Audiència de Girona, quan es va saber que la fis­ca­lia l’inves­ti­gava. “Estic con­vençut que votar no és cap delicte, que orga­nit­zar el referèndum no és cap delicte i que els ajun­ta­ments han de per­me­tre que la gent es pugui expres­sar”, va dir.

Martí, alcalde des del juny del 2015, explica que l’Estat espa­nyol ha optat per l’estratègia “d’infon­dre por a la gent”, cosa que no entén. A banda de la citació rebuda fa un any i mig, el bat­lle explica que la fis­ca­lia havia reque­rit infor­mació sobre l’orga­nit­zació del referèndum a Santa Coloma, i que per­so­nal muni­ci­pal havia atès les seves peti­ci­ons. Segons recorda la inter­lo­cutòria de l’arxi­va­ment, feta pública ahir, el Par­la­ment havia con­vo­cat el referèndum el 6 de setem­bre del 2017 i el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal el va sus­pen­dre.

Pel que fa a Pifer­rer, el setem­bre pas­sat la fis­ca­lia va deses­ti­mar l’arxi­va­ment de la causa, en con­tra del que ell havia dema­nat. De fet, la seva estratègia era la mateixa que la de molts altres alcal­des inves­ti­gats, que, seguint les direc­trius de l’AMI, van fer el mateix. Ja en aquell moment va asse­gu­rar que aquest assumpte “tracta més d’una qüestió política que judi­cial”. Igual­ment va suc­ceir en el cas de l’alcalde d’Olot.

Tot i l’arxi­va­ment d’aques­tes tres cau­ses, encara hi ha altres alcal­des giro­nins pen­dents del cas. És, per exem­ple, la situ­ació de l’alcal­dessa de Girona, Marta Madre­nas.

LA FRASE

Estic convençut que la democràcia és això: permetre que es voti sí, que es voti no o que no es voti
Joan Martí
ALCALDE DE SANTA COLOMA DE FARNERS (ERC)