POLÍTICA
BARCELONA - 13 març 2019 2.00 h

El Suprem dona la raó al jutge Vidal i torna a la carrera judicial

 El CGPJ li va denegar el reingrés, després de tres anys sancionat per haver redactat una constitució catalana per “falta d’aptitud”

 El terme va ser declarat inconstitucional

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

La sala con­ten­ci­osa admi­nis­tra­tiva del Tri­bu­nal Suprem ha admès el recurs del jutge San­ti­ago Vidal con­tra una reso­lució del Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial (CGPJ) i podrà rein­gres­sar a la car­rera judi­cial. Segons la reso­lució, difosa ahir, Vidal man­tindrà la seva anti­gui­tat i la cate­go­ria de magis­trat d’una Audiència Pro­vin­cial, però per tenir una plaça haurà de con­cur­sar quan se’n con­vo­qui una a Bar­ce­lona, on era, o a l’Estat espa­nyol.

El març del 2018, la per­ma­nent del CGPJ va dene­gar al jutge Vidal el seu retorn a la car­rera judi­cial després de tres anys san­ci­o­nat per haver redac­tat una cons­ti­tució cata­lana en con­si­de­rar la seva “manca d’apti­tud”. L’advo­cat de Vidal, Marc Mar­sal, de l’asso­ci­ació Drets, va pre­sen­tar recurs al Suprem i va plan­te­jar la incons­ti­tu­ci­o­na­li­tat d’aquesta expressió que recull l’arti­cle 367.1 de la llei orgànica del poder judi­cial. El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, en una reso­lució del 18 de desem­bre del 2018, va defi­nir com a incons­ti­tu­ci­o­nal l’expressió “manca d’apti­tud”, i s’ha tret de l’arti­cle. Per això ara el Tri­bu­nal Suprem dona la raó al jutge Vidal, tot i que no pot tor­nar de manera directa a l’Audiència de Bar­ce­lona, on tre­ba­llava.

“Molt incòmode”

El magis­trat Vidal va decla­rar ahir, a l’ACN, que se sent “molt incòmode” per tor­nar a ser jutge de l’Estat espa­nyol, ja que li hau­ria agra­dat poder-ho fer en el “sis­tema judi­cial de la República de Cata­lu­nya”. “Malau­ra­da­ment, els fets poste­ri­ors a l’1 d’octu­bre del 2017 no em per­me­ten com­plir aquell desig”, va asse­gu­rar. Amb tot, es va mos­trar “molt satis­fet” per la decisió del Suprem perquè “s’ha asso­lit l’objec­tiu de repa­ració jurídica d’una decisió arbitrària i injusta”.

Pre­ci­sa­ment, Àgora Judi­cial va ser l’única asso­ci­ació de jut­ges de l’Estat espa­nyol que va cri­ti­car ober­ta­ment la reso­lució de la per­ma­nent del CGPJ en no read­me­tre el jutge Vidal, en asse­gu­rar que no era l’òrgan que en tenia com­petència i qua­li­fi­cava aquest expe­di­ent de no idoneïtat “a una intro­missió il·legítima en el ter­reny de les lli­ber­tats indi­vi­du­als”.

D’altra banda, el jutge Vidal ha estat citat a decla­rar com a tes­ti­moni en el judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans, aquest dijous a la tarda. Vidal es pot aco­llir al seu dret a no decla­rar, ja que és inves­ti­gat pel jut­jat d’ins­trucció 13 de Bar­ce­lona, que cerca els orga­nit­za­dors de l’1-O. Unes xer­ra­des de Vidal vers les estruc­tu­res d’estat i l’acció del govern van ser l’excusa per obrir aquesta causa penal, que alhora va pro­vo­car que hagués de dimi­tir com a sena­dor d’ERC.

LA DATA

14.03.19
El Suprem ha citat Vidal
perquè declari com a testimoni al Suprem. En ser investigat per l’1-O, s’hi pot negar.

S’avança l’hora de la declaració del major Trapero

En aquesta cinquena setmana del judici contra el procés català al Suprem s’evidencia que el poder judicial es regeix encara amb una norma del segle XIX (la Lecrim), ja que s’obliga els testimonis a comparèixer davant la sala, fins i tot les persones que són investigades en altres causes de l’1-O i que la llei els dispensa de declarar. No obstant això, la videoconferència i la signatura electrònica de procuradors i lletrats s’usa en alguns tràmits.

En la sessió d’avui l’exdelegat de la Generalitat a la UE Amadeu Altafaj podrà no assistir-hi, ja que la seva advocada, que és defensa en el judici del Suprem, la penalista Judit Gené, va exposar ahir la seva situació i que viu a Bèlgica. Finalment, la secretària judicial el trucarà per confirmar la seva renúncia. Dijous, dels vuit testimonis, n’hi ha sis d’investigats. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, n’és un. Fonts del Suprem van informar ahir que la seva citació s’ha avançat de les quatre de la tarda inicial a les onze del matí. Amb aquest canvi s’interpreta que, al final, declararà.