POLÍTICA
GIRONA - 13 març 2019 2.00 h

Les urnes del pla B desembarcaran a la manifestació de Madrid

 S’han repartit a diferents col·lectius perquè les passegin dissabte per la capital espanyola

 L’exconseller Lluís Puig revela l’alternativa prevista per a l’1-O

GEMMA BUSQUETS - GIRONA

Les urnes del pla B, que l’excon­se­ller de Cul­tura exi­liat a Bèlgica, Lluís Puig, va des­co­brir ahir a través del seu per­fil d’ Ins­ta­gram , seran les pro­ta­go­nis­tes de la mani­fes­tació d’aquest dis­sabte 16 de març a les sis de la tarda a Madrid. Dife­rents lots s’han repar­tit entre col·lec­tius inde­pen­den­tis­tes i per­so­nes vin­cu­la­des a l’orga­nit­zació de la con­vo­catòria d’arreu del ter­ri­tori perquè aques­tes urnes alter­na­ti­ves “es pas­se­gin” per la capi­tal espa­nyola. En aquest sen­tit, des de les comar­ques giro­ni­nes sor­ti­ran una vin­tena d’aques­tes urnes B. La manera com s’han repar­tit els lots perquè dis­sabte siguin a Madrid ha seguit canals simi­lars a l’orga­nit­zació del referèndum de l’1 d’octu­bre del 2017. En aquest sen­tit, no és una ope­ració atribuïble direc­ta­ment a cap enti­tat, sinó que s’ha tre­ba­llat en xarxa i de par­ti­cu­lar a par­ti­cu­lar i amb el més abso­lut secret. L’objec­tiu que es pre­te­nia era que les urnes B fos­sin la “gran sor­presa” de la mani­fes­tació de dis­sabte.

Les urnes B, que en clau s’ano­me­na­ven ikees, es repar­tien emba­la­des i par­ci­al­ment des­mun­ta­des. D’un plàstic més fle­xi­ble, ana­ven acom­pa­nya­des d’un full d’ins­truc­ci­ons, que tenia l’aspecte d’un pro­ducte d’Ikea, i d’aquí ve que les ano­me­nes­sin així.

“En teníem de recanvi”

Els mani­fes­tants ja han pre­pa­rat eslògans apro­pi­ats per al desem­bar­ca­ment de les urnes a Madrid, amb els quals es vol que pren­guin el pro­ta­go­nisme. “En teníem de recanvi”, “Això no és una arma, és una urna” “Votar no fa mal” o “La solució: votar” són algu­nes de les fra­ses que s’han imprès en pan­car­tes i amb les quals es vol rei­vin­di­car l’exer­cici de la democràcia.

Un any i tres mesos després de l’1-O s’ha des­ta­pat que no només hi havia un pla B per garan­tir la votació, sinó fins i tot un ter­cer pla, un pla C. Segons va asse­nya­lar Vilaweb, hi havia tres jocs dife­rents d’urnes, de 10.000 uni­tats cada joc, amb dis­senys i mate­ri­als dife­rents, però tots tenien imprès en negre l’escut de la Gene­ra­li­tat, i es movien per canals també com­ple­ta­ment dife­rents. De manera que si un grup era inter­cep­tat, en que­da­ven dos d’intac­tes. Els dife­rents plans s’hau­rien acti­vat si la intel·ligència espa­nyola hagués tro­bat les pri­me­res, les icòniques urnes xine­ses de plàstic blanc que van ser repar­ti­des als col·legis elec­to­rals esqui­vant la vigilància de la poli­cia i la Guàrdia Civil. Així, la intel·ligència espa­nyola no va inter­cep­tar cap de les 30.000 urnes que, en rea­li­tat, van cir­cu­lar.

LA XIFRA

30.000
urnes
de tres grups diferents es van preparar per al referèndum. Puig va mostrar les ‘ikees’.

Cinquanta entitats a Madrid a la manifestació de dissabte

Una cinquantena d’organitzacions espanyoles van fer ahir una crida a participar en la manifestació organitzada per elles mateixes i per l’ANC i per diverses entitats catalanes que transcorrerà pel centre de Madrid dissabte, amb el lema “L’autodeterminació no és delicte” i “Democràcia és decidir”. No hi haurà polítics a la capçalera, tot i que mig govern català hi serà. Els organitzadors de la marxa donen per fet ja que hi participaran com a mínim “desenes de milers de manifestants” i asseguren que arribaran a Madrid no només els 380 autobusos procedents de Catalunya, sinó també d’altres punts de l’Estat.

“Les adhesions segueixen arribant”, va assegurar ahir la portaveu d’Izquierda Castellana, Elena Martínez, i “sabem que hi haurà un gran suport de la gent que sortirà al carrer” a Madrid que “està al costat de la defensa de les llibertats, dels drets i de la democràcia, que ens afecta a tots”.