POLÍTICA
BARCELONA - 13 març 2019 2.00 h

Romeva serà el cap de cartell d’ERC al Senat

 El consell nacional ratificarà demà totes les llistes

 L’EUiA de Nuet avui decideix si es queda amb els comuns

ÒSCAR PALAU - BARCELONA

L’excon­se­ller d’Afers i Rela­ci­ons Ins­ti­tu­ci­o­nals i Exte­ri­ors, Raül Romeva, lide­rarà la can­di­da­tura d’ERC al Senat per Bar­ce­lona, segons va anun­ciar ahir el par­tit a diver­ses agències. Romeva relle­varà així el jutge Santi Vidal, que va ser el can­di­dat en les últi­mes elec­ci­ons, el juny del 2016. Després del pre­si­dent del par­tit, Oriol Jun­que­ras, que serà el cap de car­tell al Congrés i també en les euro­pees, l’excon­se­ller, que si és ele­git i agafa l’acta haurà de dei­xar de ser dipu­tat al Par­la­ment, és el segon pres polític repu­blicà que anun­cia la presència en llis­tes elec­to­rals. Pre­ci­sa­ment la seva pare­lla, Diana Riba, anirà de número dos de Jun­que­ras a la llista per a l’euro­cam­bra. Montse Bassa, ger­mana de la també excon­se­llera empre­so­nada Dolors Bassa, serà la cap de llista al Congrés per Girona.

ERC cele­brarà demà a la tarda un con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari que haurà de rati­fi­car totes les can­di­da­tu­res al Congrés i el Senat, que està aca­bant de nego­ciar aquests dies. Diven­dres acaba el ter­mini per a la pre­sen­tació de coa­li­ci­ons, i esgota les con­ver­ses amb escis­si­ons dels comuns, com ara els Sobi­ra­nis­tes d’Eli­senda Ala­many o els Comu­nis­tes de Joan Josep Nuet, que ja van apro­var l’aliança dis­sabte. Aquest grup, això sí, està inte­grat a Esquerra Unida i Alter­na­tiva (EUiA), coa­lició de la qual Nuet és coor­di­na­dor gene­ral, que ha con­vo­cat avui un con­sell naci­o­nal extra­or­di­nari en què podria deci­dir, en canvi, man­te­nir l’aliança amb els comuns, un fet que podria desem­bo­car en una escissió. La por­ta­veu adjunta al Par­la­ment, Marta Ribas, deia que no tenen constància dels con­tac­tes de Nuet, i espe­ra­ran per deci­dir cap mesura. “A par­tir del que faci EUiA després del con­sell naci­o­nal, en par­la­rem com a grup par­la­men­tari”, cloïa.

ERC va anun­ciar ahir que a les Illes Bale­ars s’inte­grarà en la llista Veus Pro­gres­sis­tes, en els números 4 i 6, junt amb MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Ara Eivissa.