POLÍTICA
BARCELONA - 13 abril 2019 2.00 h

ERC portarà a Madrid els referèndums sobre Felip VI i l’autodeterminació

 Gabriel Rufián diu que vol l’escenari de diàleg previ al pressupost i assegura que “el no a tot és nefast”

 L’únic bloqueig que preveu és al 155 i el feixisme

J.A - BARCELONA

ERC té pre­vist pro­po­sar a la mesa de diàleg amb el gua­nya­dor de les elec­ci­ons espa­nyo­les l’impuls al Congrés d’una pro­posta per fer dos referèndums la pròxima legis­la­tura. En parau­les del número dos de la llista, Gabriel Rufián en el trans­curs d’un esmor­zar infor­ma­tiu orga­nit­zat pel Fòrum Nova Eco­no­mia, un “for­marà part de l’històric del nos­tre par­tit i de l’anhel del 82% de la població de Cata­lu­nya”, que és el referèndum d’auto­de­ter­mi­nació, i l’altre serà per deci­dir si els ciu­ta­dans pre­fe­rei­xen monar­quia o república D’aquest últim, Rufián va asse­gu­rar que, si el Cen­tre d’Inves­ti­ga­ci­ons Sociològiques (CIS) o el Cen­tre d’Estu­dis d’Opinió (CEO) no pre­gun­ten per la monar­quia “pot­ser és per alguna cosa”, tot afe­gint-hi que donarà suport a Podem si aquest últim par­tit el plan­teja for­mal­ment.

El can­di­dat repu­blicà va recla­mar tor­nar a l’esce­nari previ a l’apro­vació del pres­su­post espa­nyol, tot insis­tint que estan pel “diàleg, diàleg i diàleg” en con­tra­po­sició al “no a tot” que pro­po­sen altres for­ma­ci­ons inde­pen­den­tis­tes, ja que el blo­queig “és nefast” i sig­ni­fi­ca­ria “dei­xar una senyora de Lavapiés sense aigua muni­ci­pal i això no forma part del nos­tre ADN i no ho farem”. Segons ERC, l’únic blo­queig que defen­sa­ran “és al 155, al fei­xisme”. Això sí, Rufián també va con­di­ci­o­nar qual­se­vol suport a Sánchez al PSOE que es tro­bin: “Si el de la moció de cen­sura con­tra Rajoy o el que veta la com­pa­rei­xença de Flo­ren­tino Pérez a la comissió d’inves­ti­gació sobre el finançament irre­gu­lar del PP.”

Altres pro­pos­tes que va plan­te­jar per a la legis­la­tura són el com­pli­ment de la llei de dependència, el traspàs total de roda­lies, l’impuls del cor­re­dor medi­ter­rani, el traspàs de les beques uni­ver­sitàries i un finançament “decent” per a l’edu­cació de 0 a 3 anys, a més d’incre­men­tar el salari mínim als 1.000 euros, defen­sar els autònoms i les pimes i abor­dar la moro­si­tat.

LES FRASES

El referèndum d’autodeterminació forma part de l’històric del nostre partit i de l’anhel del 82% de la població de Catalunya
El no a tot, el bloqueig, és nefast i significa deixar una senyora de Lavapiés sense aigua
Gabriel Rufián
NÚMERO DOS DE LA CANDIDATURA D’ERC AL CONGRÉS