POLÍTICA
BARCELONA - 13 abril 2019 2.00 h

Obliguen la UAB a esborrar els llaços i les estelades

 L’ordre de la junta electoral provincial, que afecta també altres pintades amb “símbols partidistes”, accepta un recurs de l’associació S’ha Acabat!

REDACCIÓ - BARCELONA

La junta elec­to­ral pro­vin­cial de Bar­ce­lona ha obli­gat la rec­tora de la Uni­ver­si­tat Autònoma de Bar­ce­lona (UAB) a esbor­rar els murals i pin­ta­des amb “símbols par­ti­dis­tes”, com ara “el llaç groc i la ban­dera este­lada”. També fa referència a aque­lles pin­ta­des de “signe par­ti­dista” que es puguin iden­ti­fi­car amb alguna de les can­di­da­tu­res pre­sen­ta­des per al 28-A. L’ordre, adop­tada amb un vot par­ti­cu­lar en con­tra, res­pon al recurs pre­sen­tat per l’asso­ci­ació S’ha Aca­bat! Joves per la Defensa de la Cons­ti­tució con­tra l’acord de la junta elec­to­ral de zona de Saba­dell, que acor­dava no obli­gar la UAB a esbor­rar les pin­ta­des. En la seva reso­lució, la junta admet que, tot i que les pin­ta­des les han fet “ter­cers sense auto­rit­zació de la UAB”, com al·legava el rec­to­rat, és la uni­ver­si­tat qui ha de pre­ser­var el prin­cipi de neu­tra­li­tat i igual­tat durant el període elec­to­ral.

L’ordre, segons l’ACN, indica que la junta elec­to­ral de zona de Saba­dell haurà de reque­rir a la rec­tora la neteja de les parets i les façanes de titu­la­ri­tat pública de la UAB. Entre les pin­ta­des denun­ci­a­des hi ha una imatge d’Oriol Jun­que­ras, fra­ses com ara “Lli­ber­tat pre­sos polítics”, “Només la inde­pendència ens farà lliu­res” o parau­les com ara “Inde­pendència” o “Soci­a­lisme”. L’ordre de la junta d’esbor­rar les pin­ta­des no inclou aque­lles que no guar­den relació amb els lemes o símbols uti­lit­zats per les can­di­da­tu­res elec­to­rals.