OPINIÓ
13 novembre 2018 2.00 h

La justícia del ‘PPSOE’

La reno­vació del Con­sell Gene­ral del Poder Judi­cial s’ha des­en­ca­de­nat amb una cele­ri­tat poc habi­tual en una nego­ci­ació a dues ban­des entre l’actual minis­tra de Justícia pel PSOE, Dolo­res Del­gado, i el seu pre­de­ces­sor en el càrrec pel PP, Rafael Catalá. Més enllà de l’inter­canvi de cro­mos que ha ori­gi­nat la desig­nació del pre­si­dent i dels 20 vocals que for­men el CGPJ, el que es cons­tata una vegada més és que l’òrgan de govern dels jut­ges no s’arti­cula a par­tir de cri­te­ris de pro­fes­si­o­na­li­tat i com­petència, sinó a par­tir de cri­te­ris polítics, i això cer­ti­fica la dependència judi­cial res­pecte del poder polític.

El des­pres­tigi de la justícia espa­nyola és un fet cons­ta­tat, que el recent escàndol del canvi de sentència per a les hipo­te­ques o la reso­lució del Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans, que ha acu­sat els tri­bu­nals espa­nyols de par­ci­a­li­tat con­tra Arnaldo Otegi, només han fet que actu­a­lit­zar. El fet que el PSOE i el PP s’ho mane­guin entre ells per deci­dir la com­po­sició del nou CGPJ, en comp­tes de renun­ciar a aquesta quota de poder i influència a favor de les asso­ci­a­ci­ons judi­ci­als no ajuda en res a millo­rar la imatge del mateix orga­nisme i encara menys a com­ba­tre l’actual descrèdit de la justícia a l’Estat espa­nyol.

L’elecció de Manuel Marc­hena com a nou pre­si­dent del CGPJ situa l’autor intel·lec­tual del procés con­tra l’1-O al marge del judici, però al cap­da­vant del Tri­bu­nal Suprem i del poder judi­cial espa­nyol. El seu subs­ti­tut com a pre­si­dent del tri­bu­nal que jut­jarà els pre­sos polítics cata­lans, Andrés Martínez Arri­eta, senya­lat fa poc pel mateix TEDH per haver-se negat a inves­ti­gar les tor­tu­res als mem­bres d’ETA Portu i Sara­sola l’any 2011, no augura el rigor i la impar­ci­a­li­tat neces­sa­ris perquè sigui un judici just.