OPINIÓ
13 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

La dreta triomfant

Neces­si­tem que els intel·lec­tu­als espa­nyols es des­per­tin per der­ro­tar una dreta que des del 36 ens ha escla­fat

El fracàs de Ciu­da­da­nos anirà veient-se amb el temps. Nei­xen a Cata­lu­nya i tenen com a pri­mer objec­tiu reduir Cata­lu­nya a una província (pro vin­cere, en llatí: terra con­que­rida), volen anor­rear la seva llen­gua i totes les seves escas­ses lli­ber­tats. Són el sipais, que a l’Índia es van apun­tar d’imme­diat a les tro­pes angle­ses que els havien con­que­rit. A més és una dreta gro­llera, que acusa sense immu­tar-se dels pit­jors delic­tes la gent que pacífica­ment opina sobre el seu futur: l’arrel de la democràcia.

En canvi el PP, que fins ara estava en unes mans cobe­jo­ses, que ha pro­ta­go­nit­zat la cor­rupció més fas­tu­osa del món, i sobre­tot d’Europa, i que fins ara tenia uns cer­vells que eren fàcils de cari­ca­tu­rit­zar, sem­bla que està renai­xent.

A nosal­tres no ens convé gens que gent espa­vi­lada con­du­eixi la dreta espa­nyola. Estem farts, després de més de tres segles, de sen­tir unes llo­an­ces foras­se­nya­des d’Espa­nya i ocul­tar els mèrits dels cata­lans –que al llarg de la història n’ha tin­gut uns quants, de mèrits: com, si no, hau­ria sobre­vis­cut la llen­gua?–. Ara un, ara l’altre van caient els cor­rup­tes i els que tenen un cer­vell minúscul i engo­lat, també.

Ima­gino, però, que els vells cos­tums no s’aban­do­nen tan fàcil­ment. És cert que la dreta, i fins i tot l’extrema dreta està tri­om­fant arreu –ha arri­bat a països tan influ­ents com els Estats Units!–, i això és una pèssima notícia. Com si allò que ens havien expli­cat de petits del pèndol de la història fos una rea­li­tat: anem aban­do­nant les idees de progrés i ens esfor­cem en pràcti­ques vio­len­tes, en el foment de l’odi i en la xenofòbia (no em digueu que no heu reco­ne­gut les sigles dels tres mots)?

Neces­si­tem que els intel·lec­tu­als espa­nyols es des­per­tin, que les emo­ci­ons col·lec­ti­ves cata­la­nes tin­guin un rumb con­sen­suat i raci­o­nal. Neces­si­tem, en suma, der­ro­tar una dreta que des del 36 ens ha escla­fat: els diners, la vida i la dig­ni­tat. Sí, ho neces­si­tem.