OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 13 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

4.946.788,16 euros

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“La con­demna del Tri­bu­nal de Comp­tes demos­tra que l’‘A por ellos!’ va començar molts anys enrere

Prop de cinc mili­ons d’euros de multa (perquè això és una multa, diguin el que diguin, i no pas un retorn dels diners). Aquest és el preu que hau­ran de pagar els orga­nit­za­dors del 9-N del 2014, aque­lla con­sulta en què tots ple­gats vam assa­jar això de deso­beir l’Estat i en què jo –i pro­ba­ble­ment vostè– vam par­ti­ci­par. Una con­demna espec­ta­cu­lar, injusta, que sona a ven­jança i que recau sobre unes per­so­nes que s’hi van jugar no només la inha­bi­li­tació (que no és un preu menor, perquè per a alguns d’ells els ha repre­sen­tat dei­xar la política activa), sinó el patri­moni per­so­nal. “És una aber­ració jurídica”, deien ahir els con­dem­nats en un comu­ni­cat. “I una aber­ració política”, hi afe­gia l’expre­si­dent Artur Mas. “I una aber­ració moral”, hi afe­geixo jo. Perquè és indig­nant el que està fent l’Estat en aquest cas. El Suprem no va tro­bar que Homs hagués mal­ver­sat diners i el TSJC no va tro­bar tam­poc que ho hagues­sin fet ni Mas ni Ortega ni Rigau. Però, tot i això –¡Ahora van a ver!–, el Tri­bu­nal de Comp­tes els con­demna a pagar, solidària­ment, 4,9 mili­ons d’euros. Vostès s’han parat a comp­tar què són 4,9 mili­ons d’euros? Doncs això, el patri­moni per­so­nal de molts d’ells, perquè les apor­ta­ci­ons de l’ANC com a fiança –les de vostè i jo– van fer curt. I això és el que bus­ca­ven. Fer mal. L’A por ellos! del 9-N, que és aquesta sentència, és molt gros. I com que ara encara estem paint les peti­ci­ons de con­dem­nes per als pre­sos de l’1-O, cor­rem el perill de no ado­nar-nos del que repre­senta aquesta sentència. Van voler dei­xar fora de joc Mas –en aquest cas, no ens enga­nyem, la CUP també hi va col·labo­rar–, Homs, Rigau i Ortega, i ara hi volen dei­xar també els altres con­dem­nats que mai citem però que també hi són: Jordi Vila­jo­ana, Lluís Ber­tran, Jose­fina Valls, Jaume Domingo, Ignasi Genovès i Teresa Pro­hias. Aquests, senyors meus, s’hi van jugar la inha­bi­li­tació i, ara ja ho sabem, el patri­moni per­so­nal. Aquest és l’Estat que tenim, el de l’A por ellos. I els ellos som nosal­tres, començant pels que vam votar ja no l’1-O sinó el 9-N. És per això que aquesta sentència no es pot accep­tar. Perquè també va en con­tra de vostè.