OPINIÓ
13 desembre 2018 2.00 h

Sánchez endureix el to amb Catalunya

El pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, va man­te­nir ahir en el ple del Congrés l’estratègia de tensió dels dar­rers dies i va endu­rir el to con­tra l’inde­pen­den­tisme català, tot i que com­bi­nat amb moments de dis­tensió dialèctica. Sánchez va per­dre ahir una bona opor­tu­ni­tat per con­cre­tar una pro­posta de solució política i democràtica al con­flicte exis­tent. Ben al con­trari, va ter­gi­ver­sar la rea­li­tat cata­lana dibui­xant esce­na­ris ine­xis­tents d’enfron­ta­ment social, des­go­vern, inacció dels Mos­sos i violència. Va car­re­gar con­tra el pre­si­dent Torra i va fer paral·lelis­mes inad­mis­si­bles entre Cata­lu­nya i guer­res com ara la de Bòsnia. Tam­poc sem­blen gaire pro­ce­dents les com­pa­ra­ci­ons amb el ‘Bre­xit’, que els britànics van poder triar en referèndum lliu­re­ment i sense ame­na­ces.

Sánchez va demo­nit­zar l’inde­pen­den­tisme català que el va fer pre­si­dent i va amenaçar amb l’apli­cació del 155 i l’envi­a­ment de poli­cies a Cata­lu­nya. L’assumpció de les posi­ci­ons més intran­si­gents de les dre­tes espa­nyo­les, segu­ra­ment forçada per sec­tors del PSOE i pel resul­tat de les elec­ci­ons anda­lu­ses, és un camí equi­vo­cat que només porta a la con­fron­tació. Mal­grat tot, més enllà de la ges­ti­cu­lació al Congrés, Sánchez no ha pres encara cap decisió en ferm que des­tru­eixi tots els ponts. Per això, el pre­si­dent espa­nyol hau­ria d’evi­tar qual­se­vol acció que pugui ser irre­ver­si­ble i rebai­xar el to de cara al 21-D, refer la relació amb les ins­ti­tu­ci­ons cata­la­nes i refor­mu­lar el Con­sell de Minis­tres pre­vist a Bar­ce­lona per con­ver­tir-lo en una tro­bada entre governs que per­meti explo­rar vies de solució al con­flicte, per com­ple­xes que siguin. Si hi ha volun­tat política encara hi som a temps, tal com amb sere­nor i gene­ro­si­tat li van mani­fes­tar ahir els dos grups inde­pen­den­tis­tes cata­lans.