OPINIÓ
13 desembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

O SMI o 155

JOFRE LLOMBART
És una jugada extrema però poten­ci­al­ment intel·ligent. Amb un petit defecte: el truc de màgia és massa visi­ble i evi­dent

Doncs ja està, el relat ja està fet. El govern espa­nyol no farà cap pro­posta pro­funda ni emprendrà cap mesura extra­or­dinària per a Cata­lu­nya. Si n’hi havia alguna ha que­dat al calaix, atès que a Anda­lu­sia s’ha com­pro­vat que la sen­si­bi­li­tat envers el cata­la­nisme com­porta des­cens elec­to­ral. Han bai­xat Podem i el PSOE. Per tant, el màxim que pot ofe­rir el govern espa­nyol són millo­res soci­als per a tot­hom, inclo­sos també els cata­lans. Con­fien que, amb això, uns quants inde­pen­den­tis­tes (els sufi­ci­ents per fer tron­to­llar la majo­ria abso­luta al Par­la­ment) se sen­ti­ran atrets per la idea d’Espa­nya i dei­xa­ran de tenir ganes de mar­xar-ne. Ho fien tot a això. I per aquest motiu, el dia 21, la mesura estre­lla del Con­sell de Minis­tres a Bar­ce­lona serà l’aug­ment del salari mínim inter­pro­fes­si­o­nal (SMI). El lloc esco­llit és la Llotja de Mar, un emplaçament que no és el més idoni si el que real­ment es vol és evi­tar és un encer­cla­ment. Si ara sumem els dos ingre­di­ents, de tot ple­gat en surt que, si els inde­pen­den­tis­tes impe­dei­xen la reunió de l’exe­cu­tiu, sem­pre podran dir que aquest inde­pen­den­tisme ha tirat per terra la pos­si­bi­li­tat de poder apro­var aquesta mesura. Una mesura que, recor­dem-ho, al prin­cipi només es podia apro­var si ERC i el PDe­CAT aju­da­ven a tirar enda­vant el pres­su­post. Ara resulta que sí, que el SMI es pot apro­var per decret. Pel mateix motiu, si es vol, si tanta urgència social hi ha, es pot apro­var demà, en un con­sell de minis­tres ordi­nari. Però es vol por­tar a Bar­ce­lona per inten­tar un win-win nar­ra­tiu: si el govern espa­nyol es reu­neix, podrà pre­su­mir de millo­rar la qua­li­tat de vida de tots els espa­nyols des de Cata­lu­nya. Si no pot, inten­tarà ven­dre el relat que l’inde­pen­den­tisme pre­fe­reix el blo­queig a la millora social. I de retruc, pres­si­o­nat pel PP, Ciu­ta­dans i Vox, cons­truirà el marc men­tal que si un govern no es pot reu­nir al seu ter­ri­tori està més jus­ti­fi­cada que mai una apli­cació del 155. És una jugada extrema però poten­ci­al­ment intel·ligent. Amb un petit defecte: el truc de màgia és massa visi­ble i evi­dent.