OPINIÓ
13 desembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

Qui ha dit Eslovènia?

ÒSCAR PALAU

Han estat a Eslovènia? És un país preciós, modern, i en 20.000 km² té de tot: mar i mun­ta­nya, pai­sat­ges medi­ter­ra­nis i alpins, una capi­tal enci­sa­dora i un impac­tant patri­moni natu­ral i cul­tu­ral. Gai­rebé tot­hom hi parla anglès, l’únic port indus­trial és un dels prin­ci­pals impor­ta­dors de cot­xes d’Europa, al seu petit tram de costa, que havia estat Vèneto, s’hi res­pecta i pro­mou la cul­tura ita­li­ana i és de molt l’estat amb major renda per càpita de l’exIu­goslàvia, supe­rior a la por­tu­guesa i no tan lluny de l’espa­nyola. I amb vinyeta vas per l’auto­pista. Amb dos mili­ons d’habi­tants, és a la UE, a l’euro i si bé no sol sor­tir a la foto de les potències ni a les sec­ci­ons d’inter­na­ci­o­nal, avui s’hi viu rao­na­ble­ment bé, lluny dels focus. Qui pogués ser així oi?

És clar que Eslovènia va patir molt per ser inde­pen­dent, perquè després d’arri­bar-hi per vies del tot democràtiques va ser ocu­pada per un exèrcit iugos­lau que, al cap de pocs dies, la dei­xa­ria estar per acar­nis­sar-se amb bos­ni­ans i cro­ats i sem­brar el ter­ror als Bal­cans. La “via eslo­vena” que invoca el pre­si­dent Torra l’ha invo­cat l’inde­pen­den­tisme català sem­pre, com ha invo­cat les de tots els pobles alçats a les urnes per recla­mar les reg­nes del seu futur: les vies bàlti­ques, l’esco­cesa, la que­be­quesa... Arri­ma­das ho adme­tia ahir en esmen­tar arti­cles del 2013 que just fins ara no l’han moles­tat. Igual que dia­ris que ara ho venen en por­tada com un escàndol en el seu dia ho posa­ven d’exem­ple als edi­to­ri­als. La foto del pre­si­dent català rebut pel d’un estat de la UE, la pri­mera en molts anys, haurà fet mal, i l’uni­o­nisme en ple s’hi ha tor­nat cap­gi­rant de nou el relat amb la intenció de fer pas­sar l’inde­pen­den­tisme pel con­trari del que és i jus­ti­fi­car un nou 155 obscè. El més trist, però, és que el sobi­ra­nisme cai­gui en la trampa i doni vida a una polèmica tan arti­fi­cial com inflada. No els hau­ria de fer ni cas.