OPINIÓ
ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT - 13 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Línia dura del PSOE

ANNA SERRANO - ASERRANO@ELPUNTAVUI.CAT
“La res­posta de l’esquerra soci­a­lista al 2-D ha estat cedir a la pressió interna i externa i sumar-se al PP i Ciu­ta­dans

Si a algú li que­dava algun dubte ahir es va esvair: el pre­si­dent espa­nyol no té interès a acos­tar-se i molt menys seduir els par­tits inde­pen­den­tis­tes amb una alter­na­tiva. Pedro Sánchez ho va dei­xar clar en el ple sobre Cata­lu­nya que se cele­brava al Congrés. Sánchez va endu­rir i agre­jar el to con­tra el sobi­ra­nisme, espe­ci­al­ment con­tra el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, a qui va acu­sar de men­tir, mani­pu­lar i de des­co­nei­xe­ment històric. Del poti-poti que el pre­si­dent espa­nyol va fer de l’inde­pen­den­tisme i el Bre­xit amb algu­nes dosis de Bòsnia –cap referència als pre­sos polítics en vaga de fam–, un únic mis­satge: la con­fir­mació de la duresa de l’exe­cu­tiu del PSOE, aquell que ini­ci­al­ment s’havia pre­sen­tat com a dia­lo­gant, amb l’inde­pen­den­tisme. “Es donarà una res­posta ferma però serena, pro­por­ci­o­nal però con­tun­dent a qual­se­vol nova vul­ne­ració de l’ordre cons­ti­tu­ci­o­nal i esta­tu­tari”, va avi­sar a mode d’amenaça. No va fer falta que Sánchez cités la Cons­ti­tució. Tot­hom ho va enten­dre. L’ombra del 155 és per­ma­nent.

El pre­si­dent i el govern espa­nyol es dre­ta­nit­zen. És l’efecte del fracàs estre­pitós en les elec­ci­ons anda­lu­ses, en què la sor­presa ha estat la forta irrupció de Vox. Des dels comi­cis del 2 de desem­bre la rèplica a tot el que suc­ce­eix a Cata­lu­nya –acci­ons dels CDR, decla­ra­ci­ons de Torra, actu­a­ci­ons dels Mos­sos...– ha pas­sat per la hipèrbole i l’exa­ge­ració. La res­posta de l’esquerra soci­a­lista ha estat cedir a la pressió interna i externa i sumar-s’hi, com si no n’hi hagués prou amb el PP i Ciu­ta­dans. Si un no mirava quan ahir Sánchez par­lava de “dei­xa­desa de fun­ci­ons” no sabia si els que esta­ven a la tri­buna eren Pablo Casado o Albert Rivera.

La pròxima cita en la clara volun­tat de deses­ca­lar –que s’enten­gui la iro­nia– del govern espa­nyol és el Con­sell de Minis­tres que se cele­brarà el diven­dres 21 de desem­bre a Bar­ce­lona, just quan fa un any de les elec­ci­ons impo­sa­des per Mari­ano Rajoy. La tria, una nova evidència que el PSOE s’agafa a la línia dura. I ja sem­bla força clar que no l’aban­do­narà.