OPINIÓ
14 gener 2019 2.00 h

El trasllat dels presos a Madrid

El Tri­bu­nal Suprem ha dema­nat aquesta set­mana ofi­ci­al­ment al Minis­teri de l’Inte­rior que tras­lladi els pre­sos polítics cata­lans –en cen­tres del país des del juliol– a Madrid perquè esti­guin a la seva dis­po­sició l’última set­mana de gener. La petició és, evi­dent­ment, l’anunci que el judici als polítics cata­lans pel referèndum de l’1-O començarà a final de mes o pri­mers de febrer, però no deixa de sob­tar que, tal com han denun­ciat fami­li­ars dels pre­sos, s’hagi fet abans que no s’hagin pre­sen­tat els escrits de les defen­ses. Com és habi­tual en el procés judi­cial per l’1-O, però, el Suprem fa via i no atén les raons que jus­ti­fi­ca­rien la mínima prudència per la necessària inde­pendència judi­cial, que, com s’ha denun­ciat repe­ti­da­ment, sovint no ha estat gens evi­dent en el cas.

Dei­xant de banda que el millor tras­llat per als pre­sos seria la seva posada en lli­ber­tat i la tor­nada a casa, un objec­tiu que, ara per ara, sem­bla impos­si­ble, el que cal és garan­tir al màxim que el tras­llat fins als cen­tres peni­ten­ci­a­ris de Madrid sigui fet de la millor manera pos­si­ble. Que no es repe­teixi, per exem­ple, el que van viure alguns dels pre­sos quan van ser por­tats a Madrid, en un viatge que va durar tres llargs dies i en dures con­di­ci­ons dins dels vehi­cles. El Depar­ta­ment d’Inte­rior ha ofert que el tras­llat sigui rea­lit­zat pels Mos­sos d’Esqua­dra, però, tot fa pen­sar que difícil­ment el Suprem acce­dirà a aquesta petició, que, d’altra banda, seria molt més lògica. Les con­di­ci­ons del tras­llat seran el pri­mer obs­ta­cle que hau­ran de sal­var els pre­sos polítics cata­lans, que ja es pre­pa­ren també per viure moments difícils durant les ana­des i vin­gu­des de les pre­sons madri­le­nyes al Suprem i llar­gues esta­des als cala­bos­sos de l’Audi­en­cia Naci­o­nal.