OPINIÓ
14 març 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

Perduts pels llaços grocs

DAVID BRUGUÉ
Diuen que els llaços inco­mo­den una part de la població i que, per tant, s’han de treure. A molts ens molesta tenir impo­sada la ‘roji­gualda’ als ajun­ta­ments

Poca broma amb l’ordre de la Junta Elec­to­ral Cen­tral que es tre­guin els llaços grocs i les este­la­des dels espais públics. Perquè hi ha pre­ce­dent i no és bo. L’exal­cal­dessa de Berga Montse Ven­turós va ser inha­bi­li­tada sis mesos el juny pas­sat i con­dem­nada a una multa perquè, tant per les elec­ci­ons al Par­la­ment del 27 de setem­bre del 2015 com pels comi­cis espa­nyols del 20 de desem­bre del 2015, no va fer cas de la junta i va man­te­nir l’este­lada que one­java a la façana de l’ajun­ta­ment des de l’any 2012. El com­promís polític de Ven­turós en pro del cata­la­nisme està fora de dubte. I el de Ciu­ta­dans en favor de l’agi­tació i la polèmica, també. I se n’apro­fi­ta­ran com solen fer. Com tam­poc hi ha espai per refiar-se d’una supo­sada impar­ci­a­li­tat de la justícia espa­nyola. Ja fa temps que els ten­ta­cles uni­o­nis­tes van a totes jurídica­ment. I les pro­pe­res elec­ci­ons seran un nou esce­nari del qual inten­ta­ran treure pro­fit. Per impo­sar la por i, en favor de la seva supo­sada impar­ci­a­li­tat, el seu cri­teri. Diuen que els llaços inco­mo­den una part de la població i que, per tant, s’han de treure. A molts ens molesta tenir impo­sada la roji­gualda als ajun­ta­ments. Però bàsica­ment el que ens diuen és que ens hem de fer fotre. Que el que a nosal­tres ens molesti a casa nos­tra no importa.

Ven­turós va deso­beir. Cons­ci­ent­ment. Va demos­trar la coherència de qui pre­dica amb l’exem­ple. Però al final, hi ha hagut un cost: la inha­bi­li­tació. Un preu que també han pagat Artur Mas, Joana Ortega o Irene Rigau per haver posat urnes. I que estan pagant els pre­sos polítics i els exi­li­ats. Un preu amb un ele­vat cost per­so­nal, que fa que pel camí es per­din per­so­nes vàlides. Però aquest peatge no només l’han de pagar uns quants. Ha de ser un pes com­par­tit. Sense mobi­lit­zació cons­tant tenen la par­tida gua­nyada. I si no volen llaços a edi­fi­cis de la Gene­ra­li­tat, cap pro­blema. Es tre­uen i es deco­ren els edi­fi­cis del cos­tat. Feta la llei espa­nyola, feta la trampa cata­lana.