POLÍTICA
BARCELONA - 14 març 2019 2.00 h

ERC i Sobiranistes negocien un acord també a Barcelona

 Tancada la llista al Congrés amb Joan Josep Nuet a les files republicanes, ERC vol un tàndem de Maragall amb Alamany

 EUiA ratifica l’acord amb Catalunya en Comú en contra del pas de Nuet

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

ERC i la pla­ta­forma Sobi­ra­nis­tes, sor­gida al si de Cata­lu­nya en Comú, nego­cien un acord glo­bal que ani­ria més enllà del Congrés i que podria por­tar Eli­senda Ala­many a fer tàndem amb Ernest Mara­gall a Bar­ce­lona. Seria el pas cul­mi­nant per esce­ni­fi­car un acord estratègic d’ERC amb els crítics de Cata­lu­nya en Comú després que el dipu­tat d’aquesta for­mació, Joan Josep Nuet, ja ha acor­dat anar en un dels pri­mers cinc llocs de la llista que encapçala Oriol Jun­que­ras a les elec­ci­ons del 28-A al Congrés dels Dipu­tats.

Fonts de totes dues for­ma­ci­ons con­fir­men la nego­ci­ació, però adver­tei­xen que res està tan­cat i des del nou par­tit d’Ala­many, Nova, es vol dei­xar clar que no hi haurà inte­gració a la llista de Mara­gall si no es tanca un acord estratègic glo­bal. De fet, en aquest camí, Nova està dis­po­sada a fer ges­tos que visu­a­lit­zin l’inici d’un camí junts amb ERC, però rece­len de jugar el paper pro­ta­go­nista d’Ala­many si no es con­creta una estratègia comuna pen­sant també en les futu­res elec­ci­ons cata­la­nes. La con­fir­mació de les nego­ci­a­ci­ons arriba després que s’hagi tan­cat la inte­gració del dipu­tat Joan Josep Nuet a la llista d’ERC al Congrés. Ala­many i Nuet com­par­tei­xen Sobi­ra­nis­tes, la pla­ta­forma crítica del comuns, però l’acord amb ERC s’ha nego­ciat direc­ta­ment amb Nuet, líder de Comu­nis­tes, un dels par­tits inte­grats a EUiA. Tot i que Sobi­ra­nis­tes ha nego­ciat i dona suport al pas de Nuet, fonts de la pla­ta­forma defen­sen que par­lar de Bar­ce­lona suposa una altra fase i un com­promís de fons que vagi més enllà de les llis­tes.

El pas de Nuet és resul­tat de la nego­ci­ació pròpia de Comu­nis­tes amb ERC. L’encara dipu­tat de Cata­lu­nya en Comú també és coor­di­na­dor gene­ral d’EUiA, que ahir al ves­pre deci­dia man­te­nir el seu acord amb Cata­lu­nya en Comú per impul­sar la llista lide­rada al Congrés per Jaume Asens i inte­grada també per Joan Mena, el por­ta­veu del par­tit i fins ara com­pany de militància de Nuet a EUiA.

Aquesta for­mació inte­grada a Cata­lu­nya en Comú deci­dia ahir rati­fi­car l’aliança mal­grat l’acord del seu coor­di­na­dor gene­ral, Joan Josep Nuet, amb ERC. A més, EUiA apro­vava donar suport explícit a la can­di­da­tura a la revàlida de l’alcal­dessa Ada Colau. El mateix Nuet anun­ci­ava a la militància que no es tor­narà a pre­sen­tar al càrrec de coor­di­na­dor en l’assem­blea naci­o­nal que la for­mació vol cele­brar un cop fina­lit­zat el cicle elec­to­ral d’espa­nyo­les, euro­pees i muni­ci­pals. A més, Nuet avançava que podria aban­do­nar el càrrec abans de l’assem­blea.

Res­pecte al futur com a dipu­tat de Cata­lu­nya en Com, aquesta for­mació no pre­veia ahir pren­dre cap decisió fins que ERC i el mateix Nuet no con­fir­min la seva inte­gració a la llista repu­bli­cana, un extrem que es podria fer públic avui quan ERC ha d’apro­var defi­ni­ti­va­ment les llis­tes al Congrés.