POLÍTICA
BARCELONA - 14 març 2019 2.00 h

La crisi entre Poble Lliure i la CUP, al consell polític

 El corrent ja ha tancat un acord amb Som Alternativa i Pirates de Catalunya

EMMA ANSOLA - BARCELONA

La CUP debatrà el seu futur polític en el con­sell naci­o­nal pre­vist per dis­sabte dia 23. Això inclou també la relació amb Poble Lliure després que aquesta última for­mació hagi deci­dit explo­rar altres vies per pre­sen­tar-se a les elec­ci­ons al Congrés en con­tra­po­sició al que van apro­var els cupai­res en assem­blea diu­menge pas­sat. Ara cal espe­rar a conèixer quina serà la decisió final de Poble Lliure, ja que el ter­mini per regis­trar-se acaba demà. Ahir a la nit la por­ta­veu del par­tit, Mireia Caldés, va anun­ciar que s’havia tan­cat un acord amb Som Alter­na­tiva –de l’exdi­pu­tat Albano Dante Fac­hin– i Pira­tes de Cata­lu­nya per pre­sen­tar una llista con­junta, una entesa que Pira­tes ha de rati­fi­car davant les bases.

La CUP i Poble Lliure afron­ten l’enèsima sotra­gada, l’última va estar pro­ta­go­nit­zada pel suport d’aquesta última for­mació, hereva de l’històric Movi­ment de Defensa de la Terra (MDT), al Con­sell per la República, lide­rat pel pre­si­dent a l’exili, Car­les Puig­de­mont. Tot i que aquesta vegada la rup­tura sem­bla més fac­ti­ble si final­ment opten per fer llista el 28-A, fonts de la for­mació cupaire tre­ien importància a la situ­ació, si bé adme­tien que la nova dis­crepància for­marà part del debat que des de fa temps exis­teix en el si de la can­di­da­tura per esta­blir un nou full de ruta i defi­nir una estratègia davant els dife­rents esce­na­ris elec­to­rals, a més del seu paper en les ins­ti­tu­ci­ons. “Ens estem repen­sant”, indi­quen fonts cupai­res, que asse­gu­ren que la relació amb Poble Lliure tam­poc serà un tema que es porti a votació en el con­sell polític del dia 23. Tan­ma­teix, “en par­la­rem, està clar que és un tema cru­cial”, hi afe­gei­xen. La CUP va optar, en l’últim con­sell polític del dia 10 de març, per ser fidel a les seves bases i als seus orígens i des­ti­nar esforços única­ment a les elec­ci­ons muni­ci­pals cons­ci­ents, d’altra banda, que amb l’Estat espa­nyol no hi ha res a nego­ciar. La finta de Poble Lliure a aquesta decisió, con­jun­ta­ment amb una política par­la­mentària aigua­lida i uns resul­tats, els del 21-D, que van dei­xar la can­di­da­tura anti­ca­pi­ta­lista sense poder de decisió enmig d’unes for­ces inde­pen­den­tis­tes que cer­quen noves dre­ce­res allu­nya­des de la deso­bediència i la uni­la­te­ra­li­tat, seran ele­ments a deba­tre en el pròxim con­sell polític.