POLÍTICA
LA BISBAL D’EMPORDÀ - 14 març 2019 2.00 h

La fiscalia es querella ara contra Lluís Sais per l’1-O

 L’alcalde bisbalenc rep la comunicació després que s’hagin arxivat tres causes similars

E. AGULLÓ - LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’alcalde de la Bis­bal, Lluís Sais, va rebre ahir al mig­dia la comu­ni­cació que la fis­ca­lia pro­vin­cial tra­met escrit de que­re­lla, al jut­jat d’ins­trucció del muni­cipi, “pels pre­sump­tes delic­tes de deso­bediència i pre­va­ri­cació” arran de l’adhesió del con­sis­tori a la jor­nada del referèndum de l’1-O. Sais va adme­tre la “sor­presa” de la noti­fi­cació hores després que es conegués l’arxi­va­ment, per part de la mateixa fis­ca­lia, de les cau­ses con­tra els alcal­des d’Olot, Pala­fru­gell i Santa Coloma per fets simi­lars. Però, tot i sos­te­nir que té la “consciència molt tran­quil·la”, avançava que no dis­posa de més dades i haurà d’espe­rar, en tot cas, que el jut­jatl’admeti a tràmit. L’alcalde va recor­dar que va sig­nar el decret de suport abans que el Cons­ti­tu­ci­o­nal es pro­nunciés con­tra el referèndum i que va con­sig­nar en un dipòsit els diners perquè els tècnics del con­sis­tori van xifrar el cost d’obrir espais muni­ci­pals.

L’advo­cat de Sais, Joan Cañada, va coin­ci­dir en la diagnosi. També defen­sava l’alcalde olotí, Josep Maria Coro­mi­nas, amb la causa arxi­vada, i va aven­tu­rar que tot ple­gat pot res­pon­dre a una estratègia de “no fer-ne causa política gene­ral i dis­per­sar-la entre dife­rents jut­jats”. Mal­grat això, argu­menta que l’arxi­va­ment dels altres pro­ce­di­ments els pot aju­dar en la defensa.

Acte de suport, avui
Davant la notícia adversa, que el mateix Sais va avançar ahir a les xar­xes soci­als, l’alcalde va rebre dese­nes de mos­tres d’ànims de veïns i amics. En paral·lel, s’ha con­vo­cat un acte de suport aquest ves­pre (20 h) davant el con­sis­tori com a pro­testa pel movi­ment de la fis­ca­lia con­tra l’alcalde.